Posted in: Publication

Year 2010

 1. Ying Zhuo, Wenquan Zhang, Difei Chen, Hong Gao, Jun Tao, Mei Liu, Zhongxuan Gou, Xianlong Zhou, Bangce Ye, Qing Zhang, Siliang Zhang, and L Zhang*. 2010. Reverse biological engineering of hrdB to enhance the production of avermectins in an industrial strain of Streptomyces avermitilis. Proc Natl Acad Sci USA. 107: 11250-4 IF=9.38
 2. Li, Jie, Zhao, Guo-Zhen, Huang, Hai-Yu, Zhu, Wen-Yong, Lee, Jae-Chan, Kim, Chang-Jin, Xu, Li-Hua, L Zhang, Li, Wen-Jun. 2010. Pseudonocardia rhizophila sp nov., a novel actinomycete isolated from a rhizosphere soil. Antonie van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology, 98(1), 77-83
 3. Hu Y, Fu C, Yin Y, Cheng G, Lei F, Yang X, Li J, Ashforth EJ, Zhang L Zhang L, Zhu B. 2010. Construction and Preliminary Analysis of a Deep-Sea Sediment Metagenomic Fosmid Library from Qiongdongnan Basin, South China Sea. Mar Biotechnol (NY). 12 (6), 719-727
 4. Wang JF, Dai HQ, Wei YL, Zhu HJ, Yan YM, Wang YH, Long CL, Zhong HM, Zhang L, Cheng YX. 2010. Antituberculosis agents and an inhibitor of the para-aminobenzoic acid biosynthetic pathway from Hydnocarpus anthelminthica seeds. Chem Biodivers. 7(8):2046-53.
 5. Hengxing Liang, Huanqin Dai, Hai’an Fu, Xiaoping Dong, Abiodun Humphrey Adebayo, Lixin Zhang, Yongxian Cheng. 2010. Bioactive compounds from Rumex plants. Phytochemistry Letters. 3:181-184. IF=4.672
 6. Ashforth, E.J., Fu, C.Z., Liu, X.Y., Dai, H.Q., Song, F.H., Guo, H. and L.X. Zhang. 2010. Bioprospecting for antituberculosis leads from microbial metabolites. Nat Prod Rep 27:1709-1719IF=8.88
 7. Yongfei Hu, Chengzhang Fu, Yunpeng Huang, Yeshi Yin, Gong Cheng, Fang Lei, Na Lu, Jing Li, Elizabeth Jane Ashforth, Lixin Zhang* and Baoli Zhu*. 2010. Novel lipolytic genes from microbial metagenomic library of South China Sea marine sediment. FEMS Microbiology Ecology. 72(2): 228-237 IF=3.335
 8. Jun Mao, Jian Wang, Huan-Qin Dai, Zhi-Dong Zhang, Qi-Yong Tang, Biao Ren, Na Yang, Michael Goodfellow, Li-Xin Zhang, Zhi-Heng Liu. 2010. A new genus of the suborder Pseudonocardineae, Yuhushiella Deserti gen. nov., sp. nov. Int J Syst Evol Microbiol. 61:621-30. Epub 2010 Apr 16.
 9. Jianlan You, Huanqin Dai, Zhihui Chen, Guangjie Liu, Zhengxiang He, Fuhang Song, Xiang Yang, Haian Fu, L Zhang*, Xiaoping Chen. 2010. Trichoderone, a Novel Cytotoxic Cyclopentenone and Cholesta-7, 22-diene-3β, 5α, 6β-triol with New Activities from the Marine-derived Fungus Trichoderma sp. J Ind Microbiol Biot 37 (3): 245-252 IF=1.912
 10. Hong Gao, Mei Liu, Xianlong Zhou, Jintao Liu, Ying Zhuo, Zhongxuan Gou, Bing Xu, Wenquan Zhang, Xiangyang Liu, Aiqun Luo, Chuansen Zheng, Xiaoping Chen, and L Zhang*.2010. Identification of avermectin-high-producing strains by high-throughput screening methods. Appl. Microbiol. Biotechnol. 85: 1219-1225 IF=2.896
 11. Liu Xiangyang, Ren Biao, Chen Ming, Wang Haibin, Kokare Chandrakant, Zhou Xianlong, Yu Zhenyan, Dai Huanqin, Song Fuhang, Liu Mei, Wang Jian, Wang Shujin, L Zhang*. 2010. Production and characterization of a bioemulsifier from marine Bacillus velezensis strain H3. Applied Microbiology and Biotechnology 87(5):1881-93.
 12. Gao H, Zhou X, Gou Z, Zhuo Y, Fu C, Liu M, Song F, Ashforth E, L Zhang*. 2010. Rational design for over-production of desirable microbial metabolites by precision engineering. Antonie van Leeuwenhoek. 98(2):151-63. Epub 2010 Apr 18.
 13. Wang W, Mao J, Zhang Z, Tang Q, Xie Y, Zhu J, Zhang L, Liu Z, Shi Y, Goodfellow M. Deinococcus wulumuqiensis sp. nov., and Deinococcus xibeiensis sp. nov., isolated from radiation-polluted soil. Int J Syst Evol Microbiol. 2010 Sep;60(Pt 9):2006-10.
 14. Florent E. Angly, Dana Willner, Alejandra Prieto-Davo, Robert A. Edwards, Robert Schmieder,Rebecca Vega-Thurber, Dionysios A. Antonopoulos5, Katie Barott, Matthew T. Cottrell, Christelle Desnues8, Elizabeth A. Dinsdale, Mike Furlan1, Matthew Haynes, Matthew R. Henn, Yongfei Hu, David L. Kirchman, Tracey McDole, John D. McPherson, Folker Meyer, R. Michael Miller, Egbert Mundt, Robert K. Naviaux, Beltran Rodriguez-Mueller, Rick Stevens, Linda Wegley, L Zhang, Baoli Zhu, Forest Rohwer. (2010). The GAAS Metagenomic Tool and Its Estimations of Viral and Microbial Average Genome Size in Four Major Biomes. PLOS Computational Biology. 5(12): e1000593. doi:10.1371/journal.pcbi.1000593
 15. Hong Gao, Ying Zhuo, Elizabeth Ashforth, and L Zhang*. Engineering of a genome-reduced host: practical application of synthetic biology in the overproduction of desired secondary metabolites. Protein & Cell. 1(7): 621-626.
 16. Liu X, Tao X, Zou A, Yang S, L Zhang, and B Mu. 2010. Effect of the microbial lipopeptide on tumor cell lines: apoptosis induced by disturbing the fatty acid composition of cell membrane. Protein & Cell. 1(7): 521-526.
 17. Zhao-Qi Song, Jing-Quan Chen, Hong-Chen Jiang, En-Min Zhou, Shu-Kun Tang, Xiao-Yang Zhi, L Zhang, Chuan-Lun L. Zhang, Wen-Jun Li. 2010. Diversity of Crenarchaeota in terrestrial hot springs in Tengchong, China. Extremophiles 14:287–296
 18. Liu X, Ashforth E, Ren B, Song F, Dai H, Liu M, Wang J, Xie Q, L Zhang*. 2010. Bioprospecting microbial natural product libraries from the marine environment for drug discovery. The Journal of Antibiotics (Tokyo). 63(8):415-22.
 19. Hong Gao, Mei Liu, Ying Zhuo, Xianlong Zhou, Jintao Liu, Wenquan Zhang, Zhongxuan Gou, Difei Chen, Peng Shang, Lixin Zhang*. 2010. Assessing the Potential of Induced Mutation Strategy for Avermectins-Overproducers. Applied and Environmental Microbiology. 76, 4583-4586 IF=3.801
 20. Fuhang Song, Huanqin Dai, Yaojun Tong, Biao Ren, Caixia Chen, Nuo Sun, Xiangyang Liu, Jiang Bian, Mei Liu, Hong Gao, Hongwei Liu, Xiaoping Chen, and L Zhang*. 2010. Trichodermaketones A-D and 7-O-Methylkoninginin D from the Marine Fungus Trichoderma koningii. Journal of Natural Products. 73(5):806-810 IF=2.843
 21. Pei G, Dai H, Ren B, Liu X, Zhang L. Exploiting bioactive Enediynes from marine microbe based on activity and gene screening. Wei Sheng Wu Xue Bao. 2010 Apr 4;50(4):472-7.
Back to Top