Posted in: Publication

Year 2018

  1. Shu Shan Gao, Nathchar Naowarojna, Ronghai Cheng, Xueting Liu, Pinghua Liu (2018) Recent examples of α-ketoglutarate-dependent mononuclear non-haem iron enzymes in natural product biosyntheses, Natural Product Reports 35(8), p. 792-837, pubmed,

  2. Gaoqun Hua, Yiling Hu, Chunyu Yang, Dazhi Liu, Zhuo Mao, Lixin Zhang, Yan Zhang (2018) Characterization of santalene synthases using an inorganic pyrophosphatase coupled colorimetric assay, Analytical Biochemistry 547, p. 26-36, url,

  3. Ying Wen, Li Xin Zhang (2018) [Avermectins, intelligently made in China]., Yi chuan = Hereditas 40(10), p. 888-899

  4. Yurong Xu, Guoqing Tan, Meilan Ke, Jie Li, Yaqian Tang, Sitong Meng, Jingjing Niu, Yansheng Wang, Ruihua Liu, Hang Wu, Linquan Bai, Lixin Zhang, Buchang Zhang (2018) Enhanced lincomycin production by co-overexpression of metK1 and metK2 in Streptomyces lincolnensis, Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology 45(5), p. 345-355, pubmed,

  5. Nathchar Naowarojna, Pei Huang, Yujuan Cai, Heng Song, Lian Wu, Ronghai Cheng, Yan Li, Shu Wang, Huijue Lyu, Lixin Zhang, Jiahai Zhou, Pinghua Liu (2018) In Vitro Reconstitution of the Remaining Steps in Ovothiol A Biosynthesis: C-S Lyase and Methyltransferase Reactions, Organic Letters 20(17), p. 5427-5430, pubmed,

  6. Jiaqian Cao, Yongpeng Yao, Keqiang Fan, Gaoyi Tan, Wensheng Xiang, Xuekui Xia, Shanshan Li, Weishan Wang, Lixin Zhang (2018) Harnessing a previously unidentified capability of bacterial allosteric transcription factors for sensing diverse small molecules in vitro, Science Advances 4(11), p. eaau4602, pubmed,

  7. Xiangyang Liu, Feng Xie, Leah B. Doughty, Qi Wang, Lixin Zhang, Xueting Liu, Yi Qiang Cheng (2018) Genomics-guided discovery of a new and significantly better source of anticancer natural drug FK228, Synthetic and Systems Biotechnology 3(4), p. 268-274, pubmed,

  8. Yongpeng Yao, Shanshan Li, Jiaqian Cao, Weiwei Liu, Fengxian Qi, Wensheng Xiang, Keqian Yang, Weishan Wang, Lixin Zhang (2018) A novel signal transduction system for development of uric acid biosensors, Applied Microbiology and Biotechnology 102(17), p. 7489-7497, pubmed,

Back to Top