Posted in: Publication

Year 2019

 1. Ren Jun Wu, Tongtong Ren, Jie Yu Gao, Li Wang, Qilin Yu, Zheng Yao, Guo Qing Song, Wei Bin Ruan, Cong Wei Niu, Fu Hang Song, Li Xin Zhang, Mingchun Li, Jian Guo Wang (2019) Chemical preparation, biological evaluation and 3D-QSAR of ethoxysulfuron derivatives as novel antifungal agents targeting acetohydroxyacid synthase, European Journal of Medicinal Chemistry 162, p. 348-363, url,

 2. Jingyu Zhang, Zhenzhen Wang, Zhijun Song, Loganathan Karthik, Chengjian Hou, Guoliang Zhu, Lan Jiang, Jianying Han, Rong Ma, Li Li, Lixin Zhang, Xueting Liu, Tom Hsiang (2019) Brocaeloid D, a novel compound isolated from a wheat pathogenic fungus, Microdochium majus 99049, Synthetic and Systems Biotechnology 4(4), p. 173-179, pubmed,

 3. 刘乐诗, 谭高翼, 王为善, 李珊珊, 夏雪奎, 刘昌衡, 代焕琴, 王泽建, 张嗣良, 张立新 (2019) 微生物, 高智商, 大产业——合成生物学助力阿维菌素的高效智能制造, 生命科学 31(5), p. 516-525

 4. Zhijun Song, Jieyu Gao, Jiansen Hu, Hongtao He, Pei Huang, Lixin Zhang, Fuhang Song (2019) One new xanthenone from the marine-derived fungus Aspergillus versicolor MF160003, Natural Product Research, p. 1-6, pubmed,

 5. Chunlei Li, Yao Wen, Ying He, Jianhua Zhu, Xin Yin, Jianing Yang, Lixin Zhang, Liyan Song, Xuekui Xia, Rongmin Yu (2019) Purification and characterization of a novel β-1,3-glucanase from Arca inflata and its immune-enhancing effects, Food Chemistry 290, p. 1-9, pubmed,

 6. Qian Deng, Liqiongzi Xiao, Yang Liu, Lixin Zhang, Zixin Deng, Changming Zhao (2019) Streptomyces avermitilis industrial strain as cell factory for Ivermectin B1a production, Synthetic and Systems Biotechnology 4(1), p. 34-39, url,

 7. Hang Wu, Zuling Chu, Wanxiang Zhang, Chi Zhang, Jingshu Ni, Heshi Fang, Yuhong Chen, Yansheng Wang, Lixin Zhang, Buchang Zhang (2019) Transcriptome-guided target identification of the TetR-like regulator SACE-5754 and engineered overproduction of erythromycin in Saccharopolyspora erythraea, Journal of Biological Engineering 13(1), p. 11, pubmed,

 8. Lu Zhang, Leshi Liu, Ke Feng Wang, Lan Xu, Liming Zhou, Weishan Wang, Chuan Li, Zheng Xu, Tong Shi, Haihong Chen, Yuanhang Li, Hui Xu, Xiu Liang Yang, Zhichun Zhu, Biqin Chen, Dan Li, Guanghuang Zhan, Si Liang Zhang, Li Xin Zhang, Gao Yi Tan (2019) Phosphate limitation increases coenzyme Q10 production in industrial Rhodobacter sphaeroides HY01, Synthetic and Systems Biotechnology 4(4), p. 212-219, pubmed,

 9. Jingjun Mo, Shuwen Wang, Wan Zhang, Chunyu Li, Zixin Deng, Lixin Zhang, Xudong Qu (2019) Efficient editing DNA regions with high sequence identity in actinomycetal genomes by a CRISPR-Cas9 system, Synthetic and Systems Biotechnology 4(2), p. 86-91, pubmed,

 10. Vikramjeet Singh, Kuldeep Singh, Amita Nand, Huanqin Dai, Jianguo Wang, Lixin Zhang, Alejandro Merino, Jingsong Zhu (2019) Small molecule microarray screening methodology based on surface plasmon resonance imaging, Arabian Journal of Chemistry 12(8), p. 2111-2117, url,

 11. Jing Liu, Yunfu Chen, Long Li, Endong Yang, Yansheng Wang, Hang Wu, Lixin Zhang, Weiyun Wang, Buchang Zhang (2019) Characterization and engineering of the Lrp/AsnC family regulator SACE_5717 for erythromycin overproduction in Saccharopolyspora erythraea, Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology 46(7), p. 1013-1024, pubmed,

 12. Jianying Han, Jingyu Zhang, Zhijun Song, Miaomiao Liu, Jiansen Hu, Chengjian Hou, Guoliang Zhu, Lan Jiang, Xuekui Xia, Ronald J. Quinn, Yunjiang Feng, Lixin Zhang, Tom Hsiang, Xueting Liu (2019) Genome- and MS-based mining of antibacterial chlorinated chromones and xanthones from the phytopathogenic fungus Bipolaris sorokiniana strain 11134, Applied Microbiology and Biotechnology 103(13), p. 5167-5181, pubmed,

 13. Mindong Liang, Zilong Li, Weishan Wang, Jiakun Liu, Leshi Liu, Guoliang Zhu, Loganathan Karthik, Man Wang, Ke Feng Wang, Zhong Wang, Jing Yu, Yuting Shuai, Jiaming Yu, Lu Zhang, Zhiheng Yang, Chuan Li, Qian Zhang, Tong Shi, Liming Zhou, Feng Xie, Huanqin Dai, Xueting Liu, Jingyu Zhang, Guang Liu, Ying Zhuo, Buchang Zhang, Chenli Liu, Shanshan Li, Xuekui Xia, Yaojun Tong, Yanwen Liu, Gil Alterovitz, Gao Yi Tan, Li Xin Zhang (2019) A CRISPR-Cas12a-derived biosensing platform for the highly sensitive detection of diverse small molecules, Nature Communications 10(1), p. 3672, pubmed,

 14. Jiansen Hu, Zheng Li, Jieyu Gao, Hongtao He, Huanqin Dai, Xuekui Xia, Cuihua Liu, Lixin Zhang, Fuhang Song (2019) New diketopiperazines from a marine-derived fungus strain aspergillus versicolor MF180151, Marine Drugs 17(5), pubmed,

 15. Chunlei Li, Chengguang Zhu, Biao Ren, Xin Yin, Sang Hee Shim, Yue Gao, Jianhua Zhu, Peipei Zhao, Changheng Liu, Rongmin Yu, Xuekui Xia, Lixin Zhang (2019) Two optimized antimicrobial peptides with therapeutic potential for clinical antibiotic-resistant Staphylococcus aureus, European Journal of Medicinal Chemistry 183, p. 111686, pubmed,

 16. Yurong Xu, Meilan Ke, Jie Li, Yaqian Tang, Nian Wang, Guoqing Tan, Yansheng Wang, Ruihua Liu, Linquan Bai, Lixin Zhang, Hang Wu, Buchang Zhang (2019) TetR-type regulator SLCG_2919 is a negative regulator of lincomycin biosynthesis in Streptomyces lincolnensis, Applied and Environmental Microbiology 85(1), p. e02091-18, url,

 17. Zhijun Song, Yu Liu, Jieyu Gao, Jiansen Hu, Hongtao He, Shengwang Dai, Luoqiang Wang, Huanqin Dai, Lixin Zhang, Fuhang Song (2019) Antitubercular metabolites from the marine-derived fungus strain Aspergillus fumigatus MF029, Natural Product Research, url,

 18. Bing Li, Yueming Wu, Wenjing Weiwei Zhang, Si Zhang, Ning Shao, Wenjing Weiwei Zhang, Lixin Zhang, Jian Fei, Yidong Dai, Runhui Liu (2019) Efficient synthesis of amino acid polymers for protein stabilization, Biomaterials Science 7(9), p. 3675-3682, pubmed,

 19. Xianjun Chen, Dasheng Zhang, Ni Su, Bingkun Bao, Xin Xie, Fangting Zuo, Lipeng Yang, Hui Wang, Li Jiang, Qiuning Lin, Mengyue Fang, Ningfeng Li, Xin Hua, Zhengda Chen, Chunyan Bao, Jinjin Xu, Wenli Du, Lixin Zhang, Yuzheng Zhao, Linyong Zhu, Joseph Loscalzo, Yi Yang (2019) Visualizing RNA dynamics in live cells with bright and stable fluorescent RNAs, Nature Biotechnology 37(11), p. 1287-1293, pubmed,

Back to Top