Posted in: Publication

Year 2020

 1. Zhixing Cao, Jiaming Yu, Weishan Wang, Hongzhong Lu, Xuekui Xia, Hui Xu, Xiuliang Yang, Lianqun Bao, Qing Zhang, Huifeng Wang, Siliang Zhang, Lixin Zhang (2020) Multi-scale data-driven engineering for biosynthetic titer improvement, Current Opinion in Biotechnology 65, p. 205-212, pubmed,

 2. Jianying Han, Jingyu Zhang, Zhijun Song, Guoliang Zhu, Miaomiao Liu, Huanqin Dai, Tom Hsiang, Xueting Liu, Lixin Zhang, Ronald J. Quinn, Yunjiang Feng (2020) Genome-based mining of new antimicrobial meroterpenoids from the phytopathogenic fungus Bipolaris sorokiniana strain 11134, Applied Microbiology and Biotechnology 104(9), p. 3835-3846, pubmed,

 3. Jun Qi, Peipei Zhao, Liya Zhao, Airong Jia, Changheng Liu, Lixin Zhang, Xuekui Xia (2020) Anthraquinone Derivatives from a Sea Cucumber-Derived Trichoderma sp. Fungus with Antibacterial Activities, Chemistry of Natural Compounds 56(1), p. 112-114, url,

 4. Jun Qi, Lan Jiang, Peipei Zhao, Haiyan Chen, Xiaopeng Jia, Liya Zhao, Huanqin Dai, Jiansen Hu, Changheng Liu, Sang Hee Shim, Xuekui Xia, Lixin Zhang (2020) Chaetoglobosins and azaphilones from Chaetomium globosum associated with Apostichopus japonicus, Applied Microbiology and Biotechnology 104(4), p. 1545-1553, pubmed,

 5. Wei Qiu, Yujie Zhou, Zixin Li, Tu Huang, Yuhan Xiao, Lei Cheng, Xian Peng, Lixin Zhang, Biao Ren (2020) Application of Antibiotics/Antimicrobial Agents on Dental Caries, BioMed Research International 2020, p. 1-11, pubmed,

 6. Qiushui Wang, Feng Xie, Yaojun Tong, Rebecca Habisch, Bowen Yang, Lixin Zhang, Rolf Müller, Chengzhang Fu (2020) Dual-function chromogenic screening-based CRISPR/Cas9 genome editing system for actinomycetes, Applied Microbiology and Biotechnology 104(1), p. 225-239, pubmed,

 7. Weishan Wang, Shanshan Li, Zilong Li, Jingyu Zhang, Keqiang Fan, Gaoyi Tan, Guomin Ai, Sin Man Lam, Guanghou Shui, Zhiheng Yang, Hongzhong Lu, Pinjiao Jin, Yihong Li, Xiangyin Chen, Xuekui Xia, Xueting Liu, H. Kathleen Dannelly, Chen Yang, Yi Yang, Siliang Zhang, Gil Alterovitz, Wensheng Xiang, Lixin Zhang (2020) Publisher Correction: Harnessing the intracellular triacylglycerols for titer improvement of polyketides in Streptomyces (Nature Biotechnology, (2020), 38, 1, (76-83), 10.1038/s41587-019-0335-4), Nature Biotechnology 38(1), p. 109, pubmed,

 8. Fan Wu, Jing Zhang, Fuhang Song, Sanshan Wang, Hui Guo, Qi Wei, Huanqin Dai, Xiangyin Chen, Xuekui Xia, Xuekui Xia, Xueting Liu, Lixin Zhang, Lixin Zhang, Lixin Zhang, Jin Quan Yu, Xiaoguang Lei (2020) Chrysomycin A Derivatives for the Treatment of Multi-Drug-Resistant Tuberculosis, ACS Central Science 6(6), p. 928-938, url,

 9. Yurong Xu, Yaqian Tang, Nian Wang, Jing Liu, Xinlu Cai, Hongyi Cai, Jie Li, Guoqing Tan, Ruihua Liu, Linquan Bai, Lixin Zhang, Hang Wu, Buchang Zhang (2020) Transcriptional regulation of a leucine-responsive regulatory protein for directly controlling lincomycin biosynthesis in Streptomyces lincolnensis, Applied Microbiology and Biotechnology 104(6), p. 2575-2587, pubmed,

 10. Jingyu Zhang, Bixiao Li, Yujie Qin, Loganathan Karthik, Guoliang Zhu, Chengjian Hou, Lan Jiang, Miaomiao Liu, Xin Ye, Mei Liu, Tom Hsiang, Huanqin Dai, Lixin Zhang, Xueting Liu (2020) A new abyssomicin polyketide with anti-influenza A virus activity from a marine-derived Verrucosispora sp. MS100137, Applied Microbiology and Biotechnology 104(4), p. 1533-1543, pubmed,

 11. Xinzhu Wang, Liya Zhao, Chao Liu, Jun Qi, Peipei Zhao, Zhaoming Liu, Chunlei Li, Yingying Hu, Xin Yin, Xin Liu, Zhixin Liao, Lixin Zhang, Xuekui Xia (2020) New Tetramic Acids Comprising of Decalin and Pyridones From Chaetomium olivaceum SD-80A With Antimicrobial Activity, Frontiers in Microbiology 10, p. 2958, pubmed,

 12. Weishan Wang, Shanshan Li, Zilong Li, Jingyu Zhang, Keqiang Fan, Gaoyi Tan, Guomin Ai, Sin Man Lam, Guanghou Shui, Zhiheng Yang, Hongzhong Lu, Pinjiao Jin, Yihong Li, Xiangyin Chen, Xuekui Xia, Xueting Liu, H. Kathleen Dannelly, Chen Yang, Yi Yang, Siliang Zhang, Gil Alterovitz, Wensheng Xiang, Lixin Zhang (2020) Harnessing the intracellular triacylglycerols for titer improvement of polyketides in Streptomyces, Nature Biotechnology 38(1), p. 76-83, url,

 13. Guoliang Zhu, Chengjian Hou, Weize Yuan, Zhenzhen Wang, Jingyu Zhang, Lan Jiang, Loganathan Karthik, Bixiao Li, Biao Ren, Kangjie Lv, Wanying Lu, Zhanren Cong, Huanqin Dai, Tom Hsiang, Lixin Zhang, Xueting Liu (2020) Molecular networking assisted discovery and biosynthesis elucidation of the antimicrobial spiroketals epicospirocins, Chemical Communications 56(70), p. 10171-10174,

 14. Jianying Han, Miaomiao Liu, Ian D. Jenkins, Xueting Liu, Lixin Zhang, Ronald J. Quinn, Yunjiang Feng (2020) Genome-Inspired Chemical Exploration of Marine Fungus Aspergillus fumigatus MF071, Marine Drugs 18(7),

 15. Li Zhang, Jingyu Zhang, Biao Ren, Wanying Lu, Chengjian Hou, Jian Wang, Xiaolong Ma, Rong Ma, Mei Liu, Zhiheng Liu, Jin Ping Li, Kan Ding, Huanqin Dai, Lixin Zhang, Xueting Liu (2020) Characterization of anti-BCG benz[α]anthraquinones and new siderophores from a Xinjiang desert–isolated rare actinomycete Nocardia sp. XJ31, Applied Microbiology and Biotechnology 104(19), p. 8267-8278,

 16. Yue Tang, Min Wang, Hua Qin, Xiangxiang An, Zhengyan Guo, Guoliang Zhu, Lixin Zhang, Yihua Chen (2020) Deciphering the Biosynthesis of TDP-β- l -oleandrose in Avermectin, Journal of Natural Products 83(10), p. 3199-3206, url,

 17. Feng Xie, Shengwang Dai, Yu Zhao, Pei Huang, Shen Yu, Biao Ren, Qiushui Wang, Zengchun Ji, Gil Alterovitz, Qi Zhang, Jingyu Zhang, Xiangyin Chen, Lan Jiang, Fuhang Song, Hongwei Liu, Frederick M. Ausubel, Xueting Liu, Huanqin Dai, Lixin Zhang (2020) Generation of Fluorinated Amychelin Siderophores against Pseudomonas aeruginosa Infections by a Combination of Genome Mining and Mutasynthesis, Cell Chemical Biology 27(12), p. 1532-1543.e6,

 18. Qian Du, Biao Ren, Jinzhi He, Xian Peng, Qiang Guo, Liwei Zheng, Jiyao Li, Huanqin Dai, Vivian Chen, Lixin Zhang, Xuedong Zhou, Xin Xu (2020) Candida albicans promotes tooth decay by inducing oral microbial dysbiosis, ISME Journal,

Back to Top