Posted in: Publication

Year 2021

 1. Zhiheng Yang, Qingqing Sun, Gaoyi Tan, Quanwei Zhang, Zhengduo Wang, Chuan Li, Fengxian Qi, Weishan Wang, Lixin Zhang, Zilong Li (2021) Engineering thermophilic Geobacillus thermoglucosidasius for riboflavin production, Microbial Biotechnology 14(2), p. 363-373, pubmed,

 2. Yaojun Tong, Jingyu Zhang, Nuo Sun, Xiang Ming Wang, Qi Wei, Yu Zhang, Ren Huang, Yingying Pu, Huanqin Dai, Biao Ren, Gang Pei, Fuhang Song, Guoliang Zhu, Xinye Wang, Xuekui Xia, Xiangyin Chen, Lan Jiang, Shenlin Wang, Liming Ouyang, Ning Xie, Buchang Zhang, Yuanying Jiang, Xueting Liu, Richard Calderone, Fan Bai, Lixin Zhang, Gil Alterovitz (2021) Berberine reverses multidrug resistance in Candida albicans by hijacking the drug efflux pump Mdr1p, Science Bulletin 66(18), p. 1895-1905,

 3. Jingyu Zhang, Lan Jiang, Xiangyin Chen, Kangjie Lv, Mostafa Basiony, Guoliang Zhu, Loganathan Karthik, Liming Ouyang, Lixin Zhang, Xueting Liu (2021) Recent advances in biotechnology for marine enzymes and molecules, Current Opinion in Biotechnology 69, p. 308-315,

 4. Lan Jiang, Pei Huang, Biao Ren, Zhijun Song, Guoliang Zhu, Wenni He, Jingyu Zhang, Ayokunmi Oyeleye, Huanqin Dai, Lixin Zhang, Xueting Liu (2021) Antibacterial polyene-polyol macrolides and cyclic peptides from the marine-derived Streptomyces sp. MS110128, Applied Microbiology and Biotechnology 105(12), p. 4975-4986,

 5. Xiangxiang Zhao, Shanshan Li, Guang Liu, Zhong Wang, Zhiheng Yang, Quanwei Zhang, Mindong Liang, Jiakun Liu, Zilong Li, Yaojun Tong, Guoliang Zhu, Xinye Wang, Lan Jiang, Weishan Wang, Gao Yi Tan, Lixin Zhang (2021) A versatile biosensing platform coupling CRISPR–Cas12a and aptamers for detection of diverse analytes, Science Bulletin 66(1), p. 69-77,

 6. Lan Jiang, Guoliang Zhu, Jianying Han, Chengjian Hou, Xue Zhang, Zhixin Wang, Weize Yuan, Kangjie Lv, Zhanren Cong, Xinye Wang, Xiangyin Chen, Loganathan Karthik, Huanting Yang, Xuyuan Wang, Gaoyi Tan, Guang Liu, Liya Zhao, Xuekui Xia, Xiangyang Liu, Shushan Gao, Lei Ma, Mei Liu, Biao Ren, Huanqin Dai, Ronald J. Quinn, Tom Hsiang, Jingyu Zhang, Lixin Zhang, Xueting Liu (2021) Genome-guided investigation of anti-inflammatory sesterterpenoids with 5-15 trans-fused ring system from phytopathogenic fungi, Applied Microbiology and Biotechnology 105(13), p. 5407-5417,

 7. Lan Jiang, Xue Zhang, Yuya Sato, Guoliang Zhu, Atsushi Minami, Weiyan Zhang, Taro Ozaki, Bin Zhu, Zhixin Wang, Xinye Wang, Kangjie Lv, Jingyu Zhang, Yongheng Wang, Shushan Gao, Chengwei Liu, Tom Hsiang, Lixin Zhang, Hideaki Oikawa, Xueting Liu (2021) Genome-Based Discovery of Enantiomeric Pentacyclic Sesterterpenes Catalyzed by Fungal Bifunctional Terpene Synthases, Organic Letters 23(12), p. 4645-4650,

 8. Jiong Zhang, Xiangxiang Zhaob, John R. Cappiello, Yi Yang, Yunfei Cheng, Guang Liu, Wenjing Fang, Yinzhu Luo, Yu Zhang, Jiajia Dong, Lixin Zhang, K. Barry Sharpless (2021) Identification of simple arylfluorosulfates as potent agents against resistant bacteria, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 118(28),

 9. Guoxing Xu, Qi Wei, Fuhang Song, Huanqin Dai, Lihua Deng, Xiaoping Zhou, Lixin Zhang, Qun Dang, Xu Bai (2021) Design and Synthesis of Aza-β-Carboline Analogs and their Antibacterial Evaluation, Pharmaceutical Chemistry Journal 55, p. 365-372,

 10. Yaojun Tong, Jingyu Zhang, Nuo Sun, Xiang Ming Wang, Qi Wei, Yu Zhang, Ren Huang, Yingying Pu, Huanqin Dai, Biao Ren, Gang Pei, Fuhang Song, Guoliang Zhu, Xinye Wang, Xuekui Xia, Xiangyin Chen, Lan Jiang, Shenlin Wang, Liming Ouyang, Ning Xie, Buchang Zhang, Yuanying Jiang, Xueting Liu, Richard Calderone, Fan Bai, Lixin Zhang, Gil Alterovitz (2021) Berberine reverses multidrug resistance in Candida albicans by hijacking the drug efflux pump Mdr1p, Science Bulletin,

 11. Caixia Chen, Xiangyin Chen, Biao Ren, Hui Guo, Wael M Abdel-Mageed, Xueting Liu, Fuhang Song, Lixin Zhang (2021) Characterization of Streptomyces sp. LS462 with high productivity of echinomycin, a potent antituberculosis and synergistic antifungal antibiotic, Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology 48(9-10), p. kuab079,

 12. Peipei Zhao, Meng Yang, Guoliang Zhu, Bo Zhao, Hong Wang, Hairong Liu, Xinzhu Wang, Jun Qi, Xin Yin, Lumin Yu, Yiwei Meng, Zhipu Li, Lixin Zhang, Xuekui Xia (2021) Mollicellins S-U, three new depsidones from Chaetomium brasiliense SD-596 with anti-MRSA activities, Journal of Antibiotics 74, p. 317-323,

 13. Jianying Han, Lan Jiang, Lixin Zhang, Ronald J. Quinn, Xueting Liu, Yunjiang Feng (2021) Peculiarities of meroterpenoids and their bioproduction, Applied Microbiology and Biotechnology 105, p. 3987-4003,

 14. Shanshan Li, Bowen Yang, Gao Yi Tan, Li Ming Ouyang, Shiwen Qiu, Weishan Wang, Wensheng Xiang, Lixin Zhang (2021) Polyketide pesticides from actinomycetes, Current Opinion in Biotechnology 69, p. 299-307,

 15. Panpan Wu, Ketao Chen, Bowen Li, Yanni Zhang, Hang Wu, Yuhong Chen, Shaohua Ren, Sabir Khan, Lixin Zhang, Buchang Zhang (2021) Polyketide Starter and Extender Units Serve as Regulatory Ligands to Coordinate the Biosynthesis of Antibiotics in Actinomycetes, mBio 12(5),

 16. Xiangxiang Zhao, Zhengduo Wang, Bowen Yang, Zilong Li, Yaojun Tong, Yuhai Bi, Zhenghong Li, Xuekui Xia, Xiangyin Chen, Lixin Zhang, Weishan Wang, Gao Yi Tan (2021) Integrating PCR-free amplification and synergistic sensing for ultrasensitive and rapid CRISPR/Cas12a-based SARS-CoV-2 antigen detection, Synthetic and Systems Biotechnology 6(4), p. 283-291,

 17. Wanying Lu, Guoliang Zhu, Weize Yuan, Zhaoxi Han, Huanqin Dai, Mostafa Basiony, Lixin Zhang, Xueting Liu, Tom Hsiang, Jingyu Zhang (2021) Two novel aliphatic unsaturated alcohols isolated from a pathogenic fungus Fusarium proliferatum, Synthetic and Systems Biotechnology 6(4), p. 446-451,

 18. Insung Na, Huanqin Dai, Hantian Li, Anvita Gupta, David Kreda, Powell Zhang, Xiangyin Chen, Lixin Zhang, Gil Alterovitz (2021) Computational prediction and validation of specific EmbR binding site on PknH, Synthetic and Systems Biotechnology 6(4), p. 429-436,

 19. Yaojun Tong, Jingyu Zhang, Luoqiang Wang, Qinqin Wang, Huang Huang, Xiangyin Chen, Qing Zhang, Hantian Li, Nuo Sun, Guang Liu, Buchang Zhang, Fuhang Song, Gil Alterovitz, Huanqin Dai, Lixin Zhang (2021) Hyper-Synergistic Antifungal Activity of Rapamycin and Peptide-Like Compounds against Candida albicans Orthogonally via Tor1 Kinase, ACS Infectious Diseases 7(10), p. 2826-2835,

Back to Top