Posted in: Publication

Year 2022

 1. Zhenghong Li, Chengyu Zhang, Zhengduo Wang, Hao Yan, Chuan Li, Zhiheng Yang, Zilong Li, Lixin Zhang, Weishan Wang (2022) High-throughput and reliable acquisition of in vivo turnover number fuels precise metabolic engineering, Synthetic and Systems Biotechnology 7(1), p. 541-543,

 2. Mostafa Basiony, Liming Ouyang, Danni Wang, Jiaming Yu, Liming Zhou, Mohan Zhu, Xuyuan Wang, Jie Feng, Jing Dai, Yijie Shen, Chengguo Zhang, Qiang Hua, Xiuliang Yang, Lixin Zhang (2022) Optimization of microbial cell factories for astaxanthin production: Biosynthesis and regulations, engineering strategies and fermentation optimization strategies, Synthetic and Systems Biotechnology 7(2), p. 689-704,

 3. Ronghai Cheng, Andrew C. Weitz, Jared Paris, Yijie Tang, Jingyu Zhang, Heng Song, Nathchar Naowarojna, Kelin Li, Lu Qiao, Juan Lopez, Mark W. Grinstaff, Lixin Zhang, Yisong Guo, Sean Elliott, Pinghua Liu (2022) OvoA Mtht from Methyloversatilis thermotolerans ovothiol biosynthesis is a bifunction enzyme: thiol oxygenase and sulfoxide synthase activities, Chemical Science 13(12), p. 3589-3598,

 4. Xiangyin Chen, Jiaming Yu, Lixin Zhang (2022) Enhancing methanol biotransformation for overproducing fatty acid derivatives, Synthetic and Systems Biotechnology 7(4), p. 1187-1188, url,

 5. Guoliang Zhu, Wupeng Yan, Xinye Wang, Ronghai Cheng, Nathchar Naowarojna, Kun Wang, Jun Wang, Heng Song, Yuyang Wang, Hairong Liu, Xuekui Xia, Catherine E. Costello, Xueting Liu, Lixin Zhang, Pinghua Liu (2022) Dissecting the Mechanism of the Nonheme Iron Endoperoxidase FtmOx1 Using Substrate Analogues, JACS Au 2(7), p. 1686-1698, url,

 6. Mindong Liang, Leshi Liu, Fei Xu, Xiaoqian Zeng, Ruijun Wang, Jinling Yang, Weishan Wang, Loganathan Karthik, Jiakun Liu, Zhiheng Yang, Guoliang Zhu, Shuliu Wang, Linquan Bai, Yaojun Tong, Xueting Liu, Min Wu, Li-Xin Zhang, Gao-Yi Tan (2022) Activating cryptic biosynthetic gene cluster through a CRISPR–Cas12a-mediated direct cloning approach, Nucleic Acids Research 50(6), p. 3581-3592,

 7. Xiaoli Zhao, Xiaomin Ma, John H. Dupius, Ruxi Qi, Jenny Tian, Jiaxin Chen, Xiuyuan Ou, Zhaohui Qian, Dehai Liang, Peiyi Wang, Rickey Y. Yada, Shenlin Wang (2022) Negatively charged phospholipids accelerate the membrane fusion activity of the plant-specific insert domain of an aspartic protease, Journal of Biological Chemistry 298(1),

 8. Sha Zhao, Xinming Li, Ziyang Wen, Mengbing Zou, Ge Yu, Xiangyang Liu, Jiafei Mao, Lixin Zhang, Yi Xue, Riqiang Fu, Shenlin Wang (2022) Dynamics of base pairs with low stability in RNA by solid-state nuclear magnetic resonance exchange spectroscopy, iScience 25(11), p. 105322,

 9. Mostafa Basiony, Liming Ouyang, Danni Wang, Jiaming Yu, Liming Zhou, Mohan Zhu, Xuyuan Wang, Jie Feng, Jing Dai, Yijie Shen, Chengguo Zhang, Qiang Hua, Xiuliang Yang, Lixin Zhang (2022) Optimization of microbial cell factories for astaxanthin production: Biosynthesis and regulations, engineering strategies and fermentation optimization strategies, Synthetic and Systems Biotechnology 7(2),

 10. Lan Jiang, Kangjie Lv, Guoliang Zhu, Zhi Lin, Xue Zhang, Cuiping Xing, Huanting Yang, Weiyan Zhang, Zhixin Wang, Chengwei Liu, Xudong Qu, Tom Hsiang, Lixin Zhang, Xueting Liu (2022) Norditerpenoids biosynthesized by variediene synthase-associated P450 machinery along with modifications by the host cell Aspergillus oryzae, Synthetic and Systems Biotechnology 7(4), p. 1142-1147,

 11. Lan Jiang, Huanting Yang, Xue Zhang, Xiaoying Li, Kangjie Lv, Weiyan Zhang, Guoliang Zhu, Chengwei Liu, Yongheng Wang, Tom Hsiang, Lixin Zhang, Xueting Liu (2022) Schultriene and nigtetraene: two sesterterpenes characterized from pathogenetic fungi via genome mining approach, Applied Microbiology and Biotechnology 106(18), p. 6047-6057,

 12. Dan-Ni Wang, Jie Feng, Chen-Xi Yu, Xin-Kai Zhang, Jun Chen, Liu-Jing Wei, Zhijie Liu, Liming Ouyang, Lixin Zhang, Qiang Hua, Feng Liu (2022) Integrated pathway engineering and transcriptome analysis for improved astaxanthin biosynthesis in Yarrowia lipolytica, Synthetic and Systems Biotechnology 7(4), p. 1133-1141,

 13. Xuyuan Wang, Mersa Darbandsari, Lixin Zhang, Zixin Deng (2022) Exploiting synthetic regulatory elements for non-dominant microorganisms, Synthetic and Systems Biotechnology 7(2), p. 839-840,

 14. Xinye Wang, Zhixin Wang, Guoliang Zhu, Lan Jiang, Weiyan Zhang, Yiyi Huang, Zhanren Cong, Yi-Lei Zhao, Jian-He Xu, Tom Hsiang, Lixin Zhang, Qi Chen, Xueting Liu (2022) Chemical control over the conversion between bicyclic and polycyclic terpenes by fungal bifunctional terpene synthases, Chemical Communications 58(68), p. 9476-9479,

Back to Top