Posted in: Publication

Year 2023

 1. Lian Wu, Zhanfeng Wang, Yixin Cen, Binju Wang, Jiahai Zhou (2022) Structural Insight into the Catalytic Mechanism of the Endoperoxide Synthase FtmOx1, Angewandte Chemie - International Edition 61(12), John Wiley and Sons Inc,

 2. Lan Jiang, Tianji Zhang, Hongzhong Lu, Saijuan Li, Kangjie Lv, Alex Tuffour, Lixin Zhang, Kan Ding, Jin-Ping Li, Hongmei Li, Xueting Liu (2023) Heparin mimetics as potential intervention for COVID-19 and their bio-manufacturing, Synthetic and Systems Biotechnology 8(1), p. 11-19,

 3. Yuting Shuai, Yi Ju, Yuanhang Li, Dini Ma, Lan Jiang, Jingyu Zhang, Gao-Yi Tan, Xueting Liu, Shenlin Wang, Lixin Zhang, Guang Liu (2023) A rapid nucleic acid detection platform based on phosphorothioate-DNA and sulfur binding domain, Synthetic and Systems Biotechnology 8(2), p. 213-219,

 4. Yaojun Tong, Lixin Zhang (2023) Discovering the next decade's synthetic biology research trends with ChatGPT, Synthetic and Systems Biotechnology 8(2), p. 220-223, KeAi Communications Co.,

 5. Lan Jiang, Tianji Zhang, Hongzhong Lu, Saijuan Li, Kangjie Lv, Alex Tuffour, Lixin Zhang, Kan Ding, Jin Ping Li, Hongmei Li, Xueting Liu (2023) Heparin mimetics as potential intervention for COVID-19 and their bio-manufacturing, Synthetic and Systems Biotechnology 8(1), p. 11-19, KeAi Communications Co.,

 6. Mengzhen Jiang, Man Liu, Guodi Liu, Jiawen Ma, Lixin Zhang, Shenlin Wang (2023) Advances in the structural characterization of complexes of therapeutic antibodies with PD-1 or PD-L1, mAbs 15(1), p. 2236740, NLM (Medline),

 7. Jiaming Yu, Dongyuan Lv, Lixin Zhang (2023) De novo biosynthesis of a vinblastine precursor in Pichia pastoris, Synthetic and Systems Biotechnology 8(2), p. 300-301, KeAi Communications Co.,

 8. Xiaoqian Zeng, Shuliu Wang, Mindong Liang, Weishan Wang, Yue Jiang, Fei Xu, Leshi Liu, Hao Yan, Yaojun Tong, Lixin Zhang, Gao Yi Tan (2023) An in vitro CRISPR-Cas12a-mediated protocol for direct cloning of large DNA fragments, STAR Protocols 4(3), Cell Press,

 9. Yijie Shen, Guodi Liu, Qian Zhang, Xiaoli Tian, Liming Ouyang, Lixin Zhang (2023) Construction of CAR-T cells targeting TM4SF1 and its anti-tumor capacity in ovarian cancer, Immunology Letters 255, p. 1-9, Elsevier B.V.,

 10. Yuting Shuai, Yi Ju, Yuanhang Li, Dini Ma, Lan Jiang, Jingyu Zhang, Gao Yi Tan, Xueting Liu, Shenlin Wang, Lixin Zhang, Guang Liu (2023) A rapid nucleic acid detection platform based on phosphorothioate-DNA and sulfur binding domain, Synthetic and Systems Biotechnology 8(2), p. 213-219, KeAi Communications Co.,

 11. Yuting Shuai, Anan Xu, Jiayi Li, Zhaoxi Han, Dini Ma, Hairong Duan, Xinye Wang, Lan Jiang, Jingyu Zhang, Gao Yi Tan, Xueting Liu, Yi Lei Zhao, Yaojun Tong, Shenlin Wang, Xinyi He, Zixin Deng, Guang Liu, Lixin Zhang (2023) Profile and relaxation of sequence-specificity of DNA sulfur binding domains facilitate new nucleic acid detection platform, Science Bulletin, Elsevier B.V.,

 12. Wenming Yang, Tao Yuan, Zhaolun Cai, Qin Ma, Xueting Liu, Hang Zhou, Siyuan Qiu, Lie Yang (2023) Laparoscopic versus ultrasound-guided transversus abdominis plane block for postoperative pain management in minimally invasive colorectal surgery: a meta-analysis protocol, Frontiers in Oncology 13, Frontiers Media S.A.,

 13. Sishi Lin, Ji Zhang, Bo Chen, Duo Li, Yan Liang, Ya Hu, Xueting Liu, Yongheng Bai, Chaosheng Chen (2023) Role of crescents for lupus nephritis in clinical, pathological and prognosis: a single-center retrospective cohort study, European Journal of Medical Research 28(1), BioMed Central Ltd,

 14. Mengmeng Wang, Kunyu Qu, Peipei Zhao, Xin Yin, Yiwei Meng, Piet Herdewijn, Chao Liu, Lixin Zhang, Xuekui Xia (2023) Synthesis and anticancer evaluation of acetylated-lysine conjugated gemcitabine prodrugs, RSC Medicinal Chemistry 14(8), p. 1572-1580, Royal Society of Chemistry,

 15. Zhaojuan Zheng, Xia Wang, Liming Ouyang, Wenxia Chen, Lixin Zhang, Yulin Cao (2023) Antioxidants Improve the Proliferation and Efficacy of hUC-MSCs against H2O2-Induced Senescence, Antioxidants 12(7), Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI),

 16. Tao Zhang, Jianjv Feng, Wenni He, Xiaoting Rong, Hui Lv, Jun Li, Xinxin Li, Hao Wang, Lu Wang, Lixin Zhang, Liyan Yu (2023) Genomic and Transcriptomic Approaches Provide a Predictive Framework for Sesquiterpenes Biosynthesis in Desarmillaria tabescens CPCC 401429, Journal of Fungi 9(4), MDPI,

 17. Meijun Shi, Mingfu Gao, Hao Sun, Weichao Yang, Hongxia Zhao, Lixin Zhang, Hui Xu (2023) Exogenous 2-keto-L-gulonic Acid Supplementation as a Novel Approach to Enhancing L-ascorbic Acid Biosynthesis in Zebrafish (Danio rerio), Animals 13(15), Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI),

 18. Jiaming Yu, Dongyuan Lv, Lixin Zhang (2023) De novo biosynthesis of a vinblastine precursor in Pichia pastoris, Synthetic and Systems Biotechnology 8(2), p. 300-301, KeAi Communications Co.,

 19. Haishuo Ji, Lei Wan, Yanxin Gao, Ping Du, Wenjin Li, Hang Luo, Jiarui Ning, Yingying Zhao, Huangwei Wang, Lixin Zhang, Liyun Zhang (2023) Hydrogenase as the basis for green hydrogen production and utilization, Journal of Energy Chemistry 85, p. 348-362, Elsevier B.V.,

 20. Zhiheng Yang, Zilong Li, Bixiao Li, Ruihong Bu, Gao Yi Tan, Zhengduo Wang, Hao Yan, Zhenguo Xin, Guojian Zhang, Ming Li, Hua Xiang, Lixin Zhang, Weishan Wang (2023) A thermostable type I-B CRISPR-Cas system for orthogonal and multiplexed genetic engineering, Nature Communications 14(1), Nature Research,

 21. Wenyue Hu, Bingxu Yang, Qingjie Xiao, Yuli Wang, Yuting Shuai, Gong Zhao, Lixin Zhang, Zixin Deng, Xinyi He, Guang Liu (2023) Characterization of a promiscuous DNA sulfur binding domain and application in site-directed RNA base editing, Nucleic Acids Research 51(19), p. 10782-10794, Oxford University Press,

 22. Xinye Wang, Sha Hu, Jun Wang, Tao Zhang, Ke Ye, Aiwen Wen, Guoliang Zhu, Arturo Vegas, Lixin Zhang, Wupeng Yan, Xueting Liu, Pinghua Liu (2023) Biochemical and Structural Characterization of OvoATh2: A Mononuclear Nonheme Iron Enzyme from Hydrogenimonas thermophila for Ovothiol Biosynthesis, ACS Catalysis 13(23), p. 15417-15426, American Chemical Society,

Back to Top