Posted in: Publication

Year 2023

 1. Lian Wu, Zhanfeng Wang, Yixin Cen, Binju Wang, Jiahai Zhou (2022) Structural Insight into the Catalytic Mechanism of the Endoperoxide Synthase FtmOx1, Angewandte Chemie - International Edition 61(12), John Wiley and Sons Inc,

 2. Lan Jiang, Tianji Zhang, Hongzhong Lu, Saijuan Li, Kangjie Lv, Alex Tuffour, Lixin Zhang, Kan Ding, Jin-Ping Li, Hongmei Li, Xueting Liu (2023) Heparin mimetics as potential intervention for COVID-19 and their bio-manufacturing, Synthetic and Systems Biotechnology 8(1), p. 11-19,

 3. Yuting Shuai, Yi Ju, Yuanhang Li, Dini Ma, Lan Jiang, Jingyu Zhang, Gao-Yi Tan, Xueting Liu, Shenlin Wang, Lixin Zhang, Guang Liu (2023) A rapid nucleic acid detection platform based on phosphorothioate-DNA and sulfur binding domain, Synthetic and Systems Biotechnology 8(2), p. 213-219,

 4. Yaojun Tong, Lixin Zhang (2023) Discovering the next decade's synthetic biology research trends with ChatGPT, Synthetic and Systems Biotechnology 8(2), p. 220-223, KeAi Communications Co.,

 5. Lan Jiang, Tianji Zhang, Hongzhong Lu, Saijuan Li, Kangjie Lv, Alex Tuffour, Lixin Zhang, Kan Ding, Jin Ping Li, Hongmei Li, Xueting Liu (2023) Heparin mimetics as potential intervention for COVID-19 and their bio-manufacturing, Synthetic and Systems Biotechnology 8(1), p. 11-19, KeAi Communications Co.,

 6. Mengzhen Jiang, Man Liu, Guodi Liu, Jiawen Ma, Lixin Zhang, Shenlin Wang (2023) Advances in the structural characterization of complexes of therapeutic antibodies with PD-1 or PD-L1, mAbs 15(1), p. 2236740, NLM (Medline),

 7. Jiaming Yu, Dongyuan Lv, Lixin Zhang (2023) De novo biosynthesis of a vinblastine precursor in Pichia pastoris, Synthetic and Systems Biotechnology 8(2), p. 300-301, KeAi Communications Co.,

 8. Xiaoqian Zeng, Shuliu Wang, Mindong Liang, Weishan Wang, Yue Jiang, Fei Xu, Leshi Liu, Hao Yan, Yaojun Tong, Lixin Zhang, Gao Yi Tan (2023) An in vitro CRISPR-Cas12a-mediated protocol for direct cloning of large DNA fragments, STAR Protocols 4(3), Cell Press,

 9. Yijie Shen, Guodi Liu, Qian Zhang, Xiaoli Tian, Liming Ouyang, Lixin Zhang (2023) Construction of CAR-T cells targeting TM4SF1 and its anti-tumor capacity in ovarian cancer, Immunology Letters 255, p. 1-9, Elsevier B.V.,

 10. Yuting Shuai, Yi Ju, Yuanhang Li, Dini Ma, Lan Jiang, Jingyu Zhang, Gao Yi Tan, Xueting Liu, Shenlin Wang, Lixin Zhang, Guang Liu (2023) A rapid nucleic acid detection platform based on phosphorothioate-DNA and sulfur binding domain, Synthetic and Systems Biotechnology 8(2), p. 213-219, KeAi Communications Co.,

 11. Yuting Shuai, Anan Xu, Jiayi Li, Zhaoxi Han, Dini Ma, Hairong Duan, Xinye Wang, Lan Jiang, Jingyu Zhang, Gao Yi Tan, Xueting Liu, Yi Lei Zhao, Yaojun Tong, Shenlin Wang, Xinyi He, Zixin Deng, Guang Liu, Lixin Zhang (2023) Profile and relaxation of sequence-specificity of DNA sulfur binding domains facilitate new nucleic acid detection platform, Science Bulletin, Elsevier B.V.,

 12. Wenming Yang, Tao Yuan, Zhaolun Cai, Qin Ma, Xueting Liu, Hang Zhou, Siyuan Qiu, Lie Yang (2023) Laparoscopic versus ultrasound-guided transversus abdominis plane block for postoperative pain management in minimally invasive colorectal surgery: a meta-analysis protocol, Frontiers in Oncology 13, Frontiers Media S.A.,

 13. Sishi Lin, Ji Zhang, Bo Chen, Duo Li, Yan Liang, Ya Hu, Xueting Liu, Yongheng Bai, Chaosheng Chen (2023) Role of crescents for lupus nephritis in clinical, pathological and prognosis: a single-center retrospective cohort study, European Journal of Medical Research 28(1), BioMed Central Ltd,

 14. Mengmeng Wang, Kunyu Qu, Peipei Zhao, Xin Yin, Yiwei Meng, Piet Herdewijn, Chao Liu, Lixin Zhang, Xuekui Xia (2023) Synthesis and anticancer evaluation of acetylated-lysine conjugated gemcitabine prodrugs, RSC Medicinal Chemistry 14(8), p. 1572-1580, Royal Society of Chemistry,

 15. Zhaojuan Zheng, Xia Wang, Liming Ouyang, Wenxia Chen, Lixin Zhang, Yulin Cao (2023) Antioxidants Improve the Proliferation and Efficacy of hUC-MSCs against H2O2-Induced Senescence, Antioxidants 12(7), Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI),

 16. Tao Zhang, Jianjv Feng, Wenni He, Xiaoting Rong, Hui Lv, Jun Li, Xinxin Li, Hao Wang, Lu Wang, Lixin Zhang, Liyan Yu (2023) Genomic and Transcriptomic Approaches Provide a Predictive Framework for Sesquiterpenes Biosynthesis in Desarmillaria tabescens CPCC 401429, Journal of Fungi 9(4), MDPI,

 17. Meijun Shi, Mingfu Gao, Hao Sun, Weichao Yang, Hongxia Zhao, Lixin Zhang, Hui Xu (2023) Exogenous 2-keto-L-gulonic Acid Supplementation as a Novel Approach to Enhancing L-ascorbic Acid Biosynthesis in Zebrafish (Danio rerio), Animals 13(15), Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI),

 18. Jiaming Yu, Dongyuan Lv, Lixin Zhang (2023) De novo biosynthesis of a vinblastine precursor in Pichia pastoris, Synthetic and Systems Biotechnology 8(2), p. 300-301, KeAi Communications Co.,

 19. Haishuo Ji, Lei Wan, Yanxin Gao, Ping Du, Wenjin Li, Hang Luo, Jiarui Ning, Yingying Zhao, Huangwei Wang, Lixin Zhang, Liyun Zhang (2023) Hydrogenase as the basis for green hydrogen production and utilization, Journal of Energy Chemistry 85, p. 348-362, Elsevier B.V.,

 20. Zhiheng Yang, Zilong Li, Bixiao Li, Ruihong Bu, Gao Yi Tan, Zhengduo Wang, Hao Yan, Zhenguo Xin, Guojian Zhang, Ming Li, Hua Xiang, Lixin Zhang, Weishan Wang (2023) A thermostable type I-B CRISPR-Cas system for orthogonal and multiplexed genetic engineering, Nature Communications 14(1), Nature Research,

 21. Wenyue Hu, Bingxu Yang, Qingjie Xiao, Yuli Wang, Yuting Shuai, Gong Zhao, Lixin Zhang, Zixin Deng, Xinyi He, Guang Liu (2023) Characterization of a promiscuous DNA sulfur binding domain and application in site-directed RNA base editing, Nucleic Acids Research 51(19), p. 10782-10794, Oxford University Press,

 22. Xinye Wang, Sha Hu, Jun Wang, Tao Zhang, Ke Ye, Aiwen Wen, Guoliang Zhu, Arturo Vegas, Lixin Zhang, Wupeng Yan, Xueting Liu, Pinghua Liu (2023) Biochemical and Structural Characterization of OvoATh2: A Mononuclear Nonheme Iron Enzyme from Hydrogenimonas thermophila for Ovothiol Biosynthesis, ACS Catalysis 13(23), p. 15417-15426, American Chemical Society,

Posted in: Publication

Year 2022

 1. Zhenghong Li, Chengyu Zhang, Zhengduo Wang, Hao Yan, Chuan Li, Zhiheng Yang, Zilong Li, Lixin Zhang, Weishan Wang (2022) High-throughput and reliable acquisition of in vivo turnover number fuels precise metabolic engineering, Synthetic and Systems Biotechnology 7(1), p. 541-543,

 2. Mostafa Basiony, Liming Ouyang, Danni Wang, Jiaming Yu, Liming Zhou, Mohan Zhu, Xuyuan Wang, Jie Feng, Jing Dai, Yijie Shen, Chengguo Zhang, Qiang Hua, Xiuliang Yang, Lixin Zhang (2022) Optimization of microbial cell factories for astaxanthin production: Biosynthesis and regulations, engineering strategies and fermentation optimization strategies, Synthetic and Systems Biotechnology 7(2), p. 689-704,

 3. Ronghai Cheng, Andrew C. Weitz, Jared Paris, Yijie Tang, Jingyu Zhang, Heng Song, Nathchar Naowarojna, Kelin Li, Lu Qiao, Juan Lopez, Mark W. Grinstaff, Lixin Zhang, Yisong Guo, Sean Elliott, Pinghua Liu (2022) OvoA Mtht from Methyloversatilis thermotolerans ovothiol biosynthesis is a bifunction enzyme: thiol oxygenase and sulfoxide synthase activities, Chemical Science 13(12), p. 3589-3598,

 4. Xiangyin Chen, Jiaming Yu, Lixin Zhang (2022) Enhancing methanol biotransformation for overproducing fatty acid derivatives, Synthetic and Systems Biotechnology 7(4), p. 1187-1188, url,

 5. Guoliang Zhu, Wupeng Yan, Xinye Wang, Ronghai Cheng, Nathchar Naowarojna, Kun Wang, Jun Wang, Heng Song, Yuyang Wang, Hairong Liu, Xuekui Xia, Catherine E. Costello, Xueting Liu, Lixin Zhang, Pinghua Liu (2022) Dissecting the Mechanism of the Nonheme Iron Endoperoxidase FtmOx1 Using Substrate Analogues, JACS Au 2(7), p. 1686-1698, url,

 6. Mindong Liang, Leshi Liu, Fei Xu, Xiaoqian Zeng, Ruijun Wang, Jinling Yang, Weishan Wang, Loganathan Karthik, Jiakun Liu, Zhiheng Yang, Guoliang Zhu, Shuliu Wang, Linquan Bai, Yaojun Tong, Xueting Liu, Min Wu, Li-Xin Zhang, Gao-Yi Tan (2022) Activating cryptic biosynthetic gene cluster through a CRISPR–Cas12a-mediated direct cloning approach, Nucleic Acids Research 50(6), p. 3581-3592,

 7. Xiaoli Zhao, Xiaomin Ma, John H. Dupius, Ruxi Qi, Jenny Tian, Jiaxin Chen, Xiuyuan Ou, Zhaohui Qian, Dehai Liang, Peiyi Wang, Rickey Y. Yada, Shenlin Wang (2022) Negatively charged phospholipids accelerate the membrane fusion activity of the plant-specific insert domain of an aspartic protease, Journal of Biological Chemistry 298(1),

 8. Sha Zhao, Xinming Li, Ziyang Wen, Mengbing Zou, Ge Yu, Xiangyang Liu, Jiafei Mao, Lixin Zhang, Yi Xue, Riqiang Fu, Shenlin Wang (2022) Dynamics of base pairs with low stability in RNA by solid-state nuclear magnetic resonance exchange spectroscopy, iScience 25(11), p. 105322,

 9. Mostafa Basiony, Liming Ouyang, Danni Wang, Jiaming Yu, Liming Zhou, Mohan Zhu, Xuyuan Wang, Jie Feng, Jing Dai, Yijie Shen, Chengguo Zhang, Qiang Hua, Xiuliang Yang, Lixin Zhang (2022) Optimization of microbial cell factories for astaxanthin production: Biosynthesis and regulations, engineering strategies and fermentation optimization strategies, Synthetic and Systems Biotechnology 7(2),

 10. Lan Jiang, Kangjie Lv, Guoliang Zhu, Zhi Lin, Xue Zhang, Cuiping Xing, Huanting Yang, Weiyan Zhang, Zhixin Wang, Chengwei Liu, Xudong Qu, Tom Hsiang, Lixin Zhang, Xueting Liu (2022) Norditerpenoids biosynthesized by variediene synthase-associated P450 machinery along with modifications by the host cell Aspergillus oryzae, Synthetic and Systems Biotechnology 7(4), p. 1142-1147,

 11. Lan Jiang, Huanting Yang, Xue Zhang, Xiaoying Li, Kangjie Lv, Weiyan Zhang, Guoliang Zhu, Chengwei Liu, Yongheng Wang, Tom Hsiang, Lixin Zhang, Xueting Liu (2022) Schultriene and nigtetraene: two sesterterpenes characterized from pathogenetic fungi via genome mining approach, Applied Microbiology and Biotechnology 106(18), p. 6047-6057,

 12. Dan-Ni Wang, Jie Feng, Chen-Xi Yu, Xin-Kai Zhang, Jun Chen, Liu-Jing Wei, Zhijie Liu, Liming Ouyang, Lixin Zhang, Qiang Hua, Feng Liu (2022) Integrated pathway engineering and transcriptome analysis for improved astaxanthin biosynthesis in Yarrowia lipolytica, Synthetic and Systems Biotechnology 7(4), p. 1133-1141,

 13. Xuyuan Wang, Mersa Darbandsari, Lixin Zhang, Zixin Deng (2022) Exploiting synthetic regulatory elements for non-dominant microorganisms, Synthetic and Systems Biotechnology 7(2), p. 839-840,

 14. Xinye Wang, Zhixin Wang, Guoliang Zhu, Lan Jiang, Weiyan Zhang, Yiyi Huang, Zhanren Cong, Yi-Lei Zhao, Jian-He Xu, Tom Hsiang, Lixin Zhang, Qi Chen, Xueting Liu (2022) Chemical control over the conversion between bicyclic and polycyclic terpenes by fungal bifunctional terpene synthases, Chemical Communications 58(68), p. 9476-9479,

Posted in: Publication

Year 2021

 1. Zhiheng Yang, Qingqing Sun, Gaoyi Tan, Quanwei Zhang, Zhengduo Wang, Chuan Li, Fengxian Qi, Weishan Wang, Lixin Zhang, Zilong Li (2021) Engineering thermophilic Geobacillus thermoglucosidasius for riboflavin production, Microbial Biotechnology 14(2), p. 363-373, pubmed,

 2. Yaojun Tong, Jingyu Zhang, Nuo Sun, Xiang Ming Wang, Qi Wei, Yu Zhang, Ren Huang, Yingying Pu, Huanqin Dai, Biao Ren, Gang Pei, Fuhang Song, Guoliang Zhu, Xinye Wang, Xuekui Xia, Xiangyin Chen, Lan Jiang, Shenlin Wang, Liming Ouyang, Ning Xie, Buchang Zhang, Yuanying Jiang, Xueting Liu, Richard Calderone, Fan Bai, Lixin Zhang, Gil Alterovitz (2021) Berberine reverses multidrug resistance in Candida albicans by hijacking the drug efflux pump Mdr1p, Science Bulletin 66(18), p. 1895-1905,

 3. Jingyu Zhang, Lan Jiang, Xiangyin Chen, Kangjie Lv, Mostafa Basiony, Guoliang Zhu, Loganathan Karthik, Liming Ouyang, Lixin Zhang, Xueting Liu (2021) Recent advances in biotechnology for marine enzymes and molecules, Current Opinion in Biotechnology 69, p. 308-315,

 4. Lan Jiang, Pei Huang, Biao Ren, Zhijun Song, Guoliang Zhu, Wenni He, Jingyu Zhang, Ayokunmi Oyeleye, Huanqin Dai, Lixin Zhang, Xueting Liu (2021) Antibacterial polyene-polyol macrolides and cyclic peptides from the marine-derived Streptomyces sp. MS110128, Applied Microbiology and Biotechnology 105(12), p. 4975-4986,

 5. Xiangxiang Zhao, Shanshan Li, Guang Liu, Zhong Wang, Zhiheng Yang, Quanwei Zhang, Mindong Liang, Jiakun Liu, Zilong Li, Yaojun Tong, Guoliang Zhu, Xinye Wang, Lan Jiang, Weishan Wang, Gao Yi Tan, Lixin Zhang (2021) A versatile biosensing platform coupling CRISPR–Cas12a and aptamers for detection of diverse analytes, Science Bulletin 66(1), p. 69-77,

 6. Lan Jiang, Guoliang Zhu, Jianying Han, Chengjian Hou, Xue Zhang, Zhixin Wang, Weize Yuan, Kangjie Lv, Zhanren Cong, Xinye Wang, Xiangyin Chen, Loganathan Karthik, Huanting Yang, Xuyuan Wang, Gaoyi Tan, Guang Liu, Liya Zhao, Xuekui Xia, Xiangyang Liu, Shushan Gao, Lei Ma, Mei Liu, Biao Ren, Huanqin Dai, Ronald J. Quinn, Tom Hsiang, Jingyu Zhang, Lixin Zhang, Xueting Liu (2021) Genome-guided investigation of anti-inflammatory sesterterpenoids with 5-15 trans-fused ring system from phytopathogenic fungi, Applied Microbiology and Biotechnology 105(13), p. 5407-5417,

 7. Lan Jiang, Xue Zhang, Yuya Sato, Guoliang Zhu, Atsushi Minami, Weiyan Zhang, Taro Ozaki, Bin Zhu, Zhixin Wang, Xinye Wang, Kangjie Lv, Jingyu Zhang, Yongheng Wang, Shushan Gao, Chengwei Liu, Tom Hsiang, Lixin Zhang, Hideaki Oikawa, Xueting Liu (2021) Genome-Based Discovery of Enantiomeric Pentacyclic Sesterterpenes Catalyzed by Fungal Bifunctional Terpene Synthases, Organic Letters 23(12), p. 4645-4650,

 8. Jiong Zhang, Xiangxiang Zhaob, John R. Cappiello, Yi Yang, Yunfei Cheng, Guang Liu, Wenjing Fang, Yinzhu Luo, Yu Zhang, Jiajia Dong, Lixin Zhang, K. Barry Sharpless (2021) Identification of simple arylfluorosulfates as potent agents against resistant bacteria, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 118(28),

 9. Guoxing Xu, Qi Wei, Fuhang Song, Huanqin Dai, Lihua Deng, Xiaoping Zhou, Lixin Zhang, Qun Dang, Xu Bai (2021) Design and Synthesis of Aza-β-Carboline Analogs and their Antibacterial Evaluation, Pharmaceutical Chemistry Journal 55, p. 365-372,

 10. Yaojun Tong, Jingyu Zhang, Nuo Sun, Xiang Ming Wang, Qi Wei, Yu Zhang, Ren Huang, Yingying Pu, Huanqin Dai, Biao Ren, Gang Pei, Fuhang Song, Guoliang Zhu, Xinye Wang, Xuekui Xia, Xiangyin Chen, Lan Jiang, Shenlin Wang, Liming Ouyang, Ning Xie, Buchang Zhang, Yuanying Jiang, Xueting Liu, Richard Calderone, Fan Bai, Lixin Zhang, Gil Alterovitz (2021) Berberine reverses multidrug resistance in Candida albicans by hijacking the drug efflux pump Mdr1p, Science Bulletin,

 11. Caixia Chen, Xiangyin Chen, Biao Ren, Hui Guo, Wael M Abdel-Mageed, Xueting Liu, Fuhang Song, Lixin Zhang (2021) Characterization of Streptomyces sp. LS462 with high productivity of echinomycin, a potent antituberculosis and synergistic antifungal antibiotic, Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology 48(9-10), p. kuab079,

 12. Peipei Zhao, Meng Yang, Guoliang Zhu, Bo Zhao, Hong Wang, Hairong Liu, Xinzhu Wang, Jun Qi, Xin Yin, Lumin Yu, Yiwei Meng, Zhipu Li, Lixin Zhang, Xuekui Xia (2021) Mollicellins S-U, three new depsidones from Chaetomium brasiliense SD-596 with anti-MRSA activities, Journal of Antibiotics 74, p. 317-323,

 13. Jianying Han, Lan Jiang, Lixin Zhang, Ronald J. Quinn, Xueting Liu, Yunjiang Feng (2021) Peculiarities of meroterpenoids and their bioproduction, Applied Microbiology and Biotechnology 105, p. 3987-4003,

 14. Shanshan Li, Bowen Yang, Gao Yi Tan, Li Ming Ouyang, Shiwen Qiu, Weishan Wang, Wensheng Xiang, Lixin Zhang (2021) Polyketide pesticides from actinomycetes, Current Opinion in Biotechnology 69, p. 299-307,

 15. Panpan Wu, Ketao Chen, Bowen Li, Yanni Zhang, Hang Wu, Yuhong Chen, Shaohua Ren, Sabir Khan, Lixin Zhang, Buchang Zhang (2021) Polyketide Starter and Extender Units Serve as Regulatory Ligands to Coordinate the Biosynthesis of Antibiotics in Actinomycetes, mBio 12(5),

 16. Xiangxiang Zhao, Zhengduo Wang, Bowen Yang, Zilong Li, Yaojun Tong, Yuhai Bi, Zhenghong Li, Xuekui Xia, Xiangyin Chen, Lixin Zhang, Weishan Wang, Gao Yi Tan (2021) Integrating PCR-free amplification and synergistic sensing for ultrasensitive and rapid CRISPR/Cas12a-based SARS-CoV-2 antigen detection, Synthetic and Systems Biotechnology 6(4), p. 283-291,

 17. Wanying Lu, Guoliang Zhu, Weize Yuan, Zhaoxi Han, Huanqin Dai, Mostafa Basiony, Lixin Zhang, Xueting Liu, Tom Hsiang, Jingyu Zhang (2021) Two novel aliphatic unsaturated alcohols isolated from a pathogenic fungus Fusarium proliferatum, Synthetic and Systems Biotechnology 6(4), p. 446-451,

 18. Insung Na, Huanqin Dai, Hantian Li, Anvita Gupta, David Kreda, Powell Zhang, Xiangyin Chen, Lixin Zhang, Gil Alterovitz (2021) Computational prediction and validation of specific EmbR binding site on PknH, Synthetic and Systems Biotechnology 6(4), p. 429-436,

 19. Yaojun Tong, Jingyu Zhang, Luoqiang Wang, Qinqin Wang, Huang Huang, Xiangyin Chen, Qing Zhang, Hantian Li, Nuo Sun, Guang Liu, Buchang Zhang, Fuhang Song, Gil Alterovitz, Huanqin Dai, Lixin Zhang (2021) Hyper-Synergistic Antifungal Activity of Rapamycin and Peptide-Like Compounds against Candida albicans Orthogonally via Tor1 Kinase, ACS Infectious Diseases 7(10), p. 2826-2835,

Posted in: Publication

Year 2020

 1. Zhixing Cao, Jiaming Yu, Weishan Wang, Hongzhong Lu, Xuekui Xia, Hui Xu, Xiuliang Yang, Lianqun Bao, Qing Zhang, Huifeng Wang, Siliang Zhang, Lixin Zhang (2020) Multi-scale data-driven engineering for biosynthetic titer improvement, Current Opinion in Biotechnology 65, p. 205-212, pubmed,

 2. Jianying Han, Jingyu Zhang, Zhijun Song, Guoliang Zhu, Miaomiao Liu, Huanqin Dai, Tom Hsiang, Xueting Liu, Lixin Zhang, Ronald J. Quinn, Yunjiang Feng (2020) Genome-based mining of new antimicrobial meroterpenoids from the phytopathogenic fungus Bipolaris sorokiniana strain 11134, Applied Microbiology and Biotechnology 104(9), p. 3835-3846, pubmed,

 3. Jun Qi, Peipei Zhao, Liya Zhao, Airong Jia, Changheng Liu, Lixin Zhang, Xuekui Xia (2020) Anthraquinone Derivatives from a Sea Cucumber-Derived Trichoderma sp. Fungus with Antibacterial Activities, Chemistry of Natural Compounds 56(1), p. 112-114, url,

 4. Jun Qi, Lan Jiang, Peipei Zhao, Haiyan Chen, Xiaopeng Jia, Liya Zhao, Huanqin Dai, Jiansen Hu, Changheng Liu, Sang Hee Shim, Xuekui Xia, Lixin Zhang (2020) Chaetoglobosins and azaphilones from Chaetomium globosum associated with Apostichopus japonicus, Applied Microbiology and Biotechnology 104(4), p. 1545-1553, pubmed,

 5. Wei Qiu, Yujie Zhou, Zixin Li, Tu Huang, Yuhan Xiao, Lei Cheng, Xian Peng, Lixin Zhang, Biao Ren (2020) Application of Antibiotics/Antimicrobial Agents on Dental Caries, BioMed Research International 2020, p. 1-11, pubmed,

 6. Qiushui Wang, Feng Xie, Yaojun Tong, Rebecca Habisch, Bowen Yang, Lixin Zhang, Rolf Müller, Chengzhang Fu (2020) Dual-function chromogenic screening-based CRISPR/Cas9 genome editing system for actinomycetes, Applied Microbiology and Biotechnology 104(1), p. 225-239, pubmed,

 7. Weishan Wang, Shanshan Li, Zilong Li, Jingyu Zhang, Keqiang Fan, Gaoyi Tan, Guomin Ai, Sin Man Lam, Guanghou Shui, Zhiheng Yang, Hongzhong Lu, Pinjiao Jin, Yihong Li, Xiangyin Chen, Xuekui Xia, Xueting Liu, H. Kathleen Dannelly, Chen Yang, Yi Yang, Siliang Zhang, Gil Alterovitz, Wensheng Xiang, Lixin Zhang (2020) Publisher Correction: Harnessing the intracellular triacylglycerols for titer improvement of polyketides in Streptomyces (Nature Biotechnology, (2020), 38, 1, (76-83), 10.1038/s41587-019-0335-4), Nature Biotechnology 38(1), p. 109, pubmed,

 8. Fan Wu, Jing Zhang, Fuhang Song, Sanshan Wang, Hui Guo, Qi Wei, Huanqin Dai, Xiangyin Chen, Xuekui Xia, Xuekui Xia, Xueting Liu, Lixin Zhang, Lixin Zhang, Lixin Zhang, Jin Quan Yu, Xiaoguang Lei (2020) Chrysomycin A Derivatives for the Treatment of Multi-Drug-Resistant Tuberculosis, ACS Central Science 6(6), p. 928-938, url,

 9. Yurong Xu, Yaqian Tang, Nian Wang, Jing Liu, Xinlu Cai, Hongyi Cai, Jie Li, Guoqing Tan, Ruihua Liu, Linquan Bai, Lixin Zhang, Hang Wu, Buchang Zhang (2020) Transcriptional regulation of a leucine-responsive regulatory protein for directly controlling lincomycin biosynthesis in Streptomyces lincolnensis, Applied Microbiology and Biotechnology 104(6), p. 2575-2587, pubmed,

 10. Jingyu Zhang, Bixiao Li, Yujie Qin, Loganathan Karthik, Guoliang Zhu, Chengjian Hou, Lan Jiang, Miaomiao Liu, Xin Ye, Mei Liu, Tom Hsiang, Huanqin Dai, Lixin Zhang, Xueting Liu (2020) A new abyssomicin polyketide with anti-influenza A virus activity from a marine-derived Verrucosispora sp. MS100137, Applied Microbiology and Biotechnology 104(4), p. 1533-1543, pubmed,

 11. Xinzhu Wang, Liya Zhao, Chao Liu, Jun Qi, Peipei Zhao, Zhaoming Liu, Chunlei Li, Yingying Hu, Xin Yin, Xin Liu, Zhixin Liao, Lixin Zhang, Xuekui Xia (2020) New Tetramic Acids Comprising of Decalin and Pyridones From Chaetomium olivaceum SD-80A With Antimicrobial Activity, Frontiers in Microbiology 10, p. 2958, pubmed,

 12. Weishan Wang, Shanshan Li, Zilong Li, Jingyu Zhang, Keqiang Fan, Gaoyi Tan, Guomin Ai, Sin Man Lam, Guanghou Shui, Zhiheng Yang, Hongzhong Lu, Pinjiao Jin, Yihong Li, Xiangyin Chen, Xuekui Xia, Xueting Liu, H. Kathleen Dannelly, Chen Yang, Yi Yang, Siliang Zhang, Gil Alterovitz, Wensheng Xiang, Lixin Zhang (2020) Harnessing the intracellular triacylglycerols for titer improvement of polyketides in Streptomyces, Nature Biotechnology 38(1), p. 76-83, url,

 13. Guoliang Zhu, Chengjian Hou, Weize Yuan, Zhenzhen Wang, Jingyu Zhang, Lan Jiang, Loganathan Karthik, Bixiao Li, Biao Ren, Kangjie Lv, Wanying Lu, Zhanren Cong, Huanqin Dai, Tom Hsiang, Lixin Zhang, Xueting Liu (2020) Molecular networking assisted discovery and biosynthesis elucidation of the antimicrobial spiroketals epicospirocins, Chemical Communications 56(70), p. 10171-10174,

 14. Jianying Han, Miaomiao Liu, Ian D. Jenkins, Xueting Liu, Lixin Zhang, Ronald J. Quinn, Yunjiang Feng (2020) Genome-Inspired Chemical Exploration of Marine Fungus Aspergillus fumigatus MF071, Marine Drugs 18(7),

 15. Li Zhang, Jingyu Zhang, Biao Ren, Wanying Lu, Chengjian Hou, Jian Wang, Xiaolong Ma, Rong Ma, Mei Liu, Zhiheng Liu, Jin Ping Li, Kan Ding, Huanqin Dai, Lixin Zhang, Xueting Liu (2020) Characterization of anti-BCG benz[α]anthraquinones and new siderophores from a Xinjiang desert–isolated rare actinomycete Nocardia sp. XJ31, Applied Microbiology and Biotechnology 104(19), p. 8267-8278,

 16. Yue Tang, Min Wang, Hua Qin, Xiangxiang An, Zhengyan Guo, Guoliang Zhu, Lixin Zhang, Yihua Chen (2020) Deciphering the Biosynthesis of TDP-β- l -oleandrose in Avermectin, Journal of Natural Products 83(10), p. 3199-3206, url,

 17. Feng Xie, Shengwang Dai, Yu Zhao, Pei Huang, Shen Yu, Biao Ren, Qiushui Wang, Zengchun Ji, Gil Alterovitz, Qi Zhang, Jingyu Zhang, Xiangyin Chen, Lan Jiang, Fuhang Song, Hongwei Liu, Frederick M. Ausubel, Xueting Liu, Huanqin Dai, Lixin Zhang (2020) Generation of Fluorinated Amychelin Siderophores against Pseudomonas aeruginosa Infections by a Combination of Genome Mining and Mutasynthesis, Cell Chemical Biology 27(12), p. 1532-1543.e6,

 18. Qian Du, Biao Ren, Jinzhi He, Xian Peng, Qiang Guo, Liwei Zheng, Jiyao Li, Huanqin Dai, Vivian Chen, Lixin Zhang, Xuedong Zhou, Xin Xu (2020) Candida albicans promotes tooth decay by inducing oral microbial dysbiosis, ISME Journal,

Posted in: Publication

Year 2019

 1. Ren Jun Wu, Tongtong Ren, Jie Yu Gao, Li Wang, Qilin Yu, Zheng Yao, Guo Qing Song, Wei Bin Ruan, Cong Wei Niu, Fu Hang Song, Li Xin Zhang, Mingchun Li, Jian Guo Wang (2019) Chemical preparation, biological evaluation and 3D-QSAR of ethoxysulfuron derivatives as novel antifungal agents targeting acetohydroxyacid synthase, European Journal of Medicinal Chemistry 162, p. 348-363, url,

 2. Jingyu Zhang, Zhenzhen Wang, Zhijun Song, Loganathan Karthik, Chengjian Hou, Guoliang Zhu, Lan Jiang, Jianying Han, Rong Ma, Li Li, Lixin Zhang, Xueting Liu, Tom Hsiang (2019) Brocaeloid D, a novel compound isolated from a wheat pathogenic fungus, Microdochium majus 99049, Synthetic and Systems Biotechnology 4(4), p. 173-179, pubmed,

 3. 刘乐诗, 谭高翼, 王为善, 李珊珊, 夏雪奎, 刘昌衡, 代焕琴, 王泽建, 张嗣良, 张立新 (2019) 微生物, 高智商, 大产业——合成生物学助力阿维菌素的高效智能制造, 生命科学 31(5), p. 516-525

 4. Zhijun Song, Jieyu Gao, Jiansen Hu, Hongtao He, Pei Huang, Lixin Zhang, Fuhang Song (2019) One new xanthenone from the marine-derived fungus Aspergillus versicolor MF160003, Natural Product Research, p. 1-6, pubmed,

 5. Chunlei Li, Yao Wen, Ying He, Jianhua Zhu, Xin Yin, Jianing Yang, Lixin Zhang, Liyan Song, Xuekui Xia, Rongmin Yu (2019) Purification and characterization of a novel β-1,3-glucanase from Arca inflata and its immune-enhancing effects, Food Chemistry 290, p. 1-9, pubmed,

 6. Qian Deng, Liqiongzi Xiao, Yang Liu, Lixin Zhang, Zixin Deng, Changming Zhao (2019) Streptomyces avermitilis industrial strain as cell factory for Ivermectin B1a production, Synthetic and Systems Biotechnology 4(1), p. 34-39, url,

 7. Hang Wu, Zuling Chu, Wanxiang Zhang, Chi Zhang, Jingshu Ni, Heshi Fang, Yuhong Chen, Yansheng Wang, Lixin Zhang, Buchang Zhang (2019) Transcriptome-guided target identification of the TetR-like regulator SACE-5754 and engineered overproduction of erythromycin in Saccharopolyspora erythraea, Journal of Biological Engineering 13(1), p. 11, pubmed,

 8. Lu Zhang, Leshi Liu, Ke Feng Wang, Lan Xu, Liming Zhou, Weishan Wang, Chuan Li, Zheng Xu, Tong Shi, Haihong Chen, Yuanhang Li, Hui Xu, Xiu Liang Yang, Zhichun Zhu, Biqin Chen, Dan Li, Guanghuang Zhan, Si Liang Zhang, Li Xin Zhang, Gao Yi Tan (2019) Phosphate limitation increases coenzyme Q10 production in industrial Rhodobacter sphaeroides HY01, Synthetic and Systems Biotechnology 4(4), p. 212-219, pubmed,

 9. Jingjun Mo, Shuwen Wang, Wan Zhang, Chunyu Li, Zixin Deng, Lixin Zhang, Xudong Qu (2019) Efficient editing DNA regions with high sequence identity in actinomycetal genomes by a CRISPR-Cas9 system, Synthetic and Systems Biotechnology 4(2), p. 86-91, pubmed,

 10. Vikramjeet Singh, Kuldeep Singh, Amita Nand, Huanqin Dai, Jianguo Wang, Lixin Zhang, Alejandro Merino, Jingsong Zhu (2019) Small molecule microarray screening methodology based on surface plasmon resonance imaging, Arabian Journal of Chemistry 12(8), p. 2111-2117, url,

 11. Jing Liu, Yunfu Chen, Long Li, Endong Yang, Yansheng Wang, Hang Wu, Lixin Zhang, Weiyun Wang, Buchang Zhang (2019) Characterization and engineering of the Lrp/AsnC family regulator SACE_5717 for erythromycin overproduction in Saccharopolyspora erythraea, Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology 46(7), p. 1013-1024, pubmed,

 12. Jianying Han, Jingyu Zhang, Zhijun Song, Miaomiao Liu, Jiansen Hu, Chengjian Hou, Guoliang Zhu, Lan Jiang, Xuekui Xia, Ronald J. Quinn, Yunjiang Feng, Lixin Zhang, Tom Hsiang, Xueting Liu (2019) Genome- and MS-based mining of antibacterial chlorinated chromones and xanthones from the phytopathogenic fungus Bipolaris sorokiniana strain 11134, Applied Microbiology and Biotechnology 103(13), p. 5167-5181, pubmed,

 13. Mindong Liang, Zilong Li, Weishan Wang, Jiakun Liu, Leshi Liu, Guoliang Zhu, Loganathan Karthik, Man Wang, Ke Feng Wang, Zhong Wang, Jing Yu, Yuting Shuai, Jiaming Yu, Lu Zhang, Zhiheng Yang, Chuan Li, Qian Zhang, Tong Shi, Liming Zhou, Feng Xie, Huanqin Dai, Xueting Liu, Jingyu Zhang, Guang Liu, Ying Zhuo, Buchang Zhang, Chenli Liu, Shanshan Li, Xuekui Xia, Yaojun Tong, Yanwen Liu, Gil Alterovitz, Gao Yi Tan, Li Xin Zhang (2019) A CRISPR-Cas12a-derived biosensing platform for the highly sensitive detection of diverse small molecules, Nature Communications 10(1), p. 3672, pubmed,

 14. Jiansen Hu, Zheng Li, Jieyu Gao, Hongtao He, Huanqin Dai, Xuekui Xia, Cuihua Liu, Lixin Zhang, Fuhang Song (2019) New diketopiperazines from a marine-derived fungus strain aspergillus versicolor MF180151, Marine Drugs 17(5), pubmed,

 15. Chunlei Li, Chengguang Zhu, Biao Ren, Xin Yin, Sang Hee Shim, Yue Gao, Jianhua Zhu, Peipei Zhao, Changheng Liu, Rongmin Yu, Xuekui Xia, Lixin Zhang (2019) Two optimized antimicrobial peptides with therapeutic potential for clinical antibiotic-resistant Staphylococcus aureus, European Journal of Medicinal Chemistry 183, p. 111686, pubmed,

 16. Yurong Xu, Meilan Ke, Jie Li, Yaqian Tang, Nian Wang, Guoqing Tan, Yansheng Wang, Ruihua Liu, Linquan Bai, Lixin Zhang, Hang Wu, Buchang Zhang (2019) TetR-type regulator SLCG_2919 is a negative regulator of lincomycin biosynthesis in Streptomyces lincolnensis, Applied and Environmental Microbiology 85(1), p. e02091-18, url,

 17. Zhijun Song, Yu Liu, Jieyu Gao, Jiansen Hu, Hongtao He, Shengwang Dai, Luoqiang Wang, Huanqin Dai, Lixin Zhang, Fuhang Song (2019) Antitubercular metabolites from the marine-derived fungus strain Aspergillus fumigatus MF029, Natural Product Research, url,

 18. Bing Li, Yueming Wu, Wenjing Weiwei Zhang, Si Zhang, Ning Shao, Wenjing Weiwei Zhang, Lixin Zhang, Jian Fei, Yidong Dai, Runhui Liu (2019) Efficient synthesis of amino acid polymers for protein stabilization, Biomaterials Science 7(9), p. 3675-3682, pubmed,

 19. Xianjun Chen, Dasheng Zhang, Ni Su, Bingkun Bao, Xin Xie, Fangting Zuo, Lipeng Yang, Hui Wang, Li Jiang, Qiuning Lin, Mengyue Fang, Ningfeng Li, Xin Hua, Zhengda Chen, Chunyan Bao, Jinjin Xu, Wenli Du, Lixin Zhang, Yuzheng Zhao, Linyong Zhu, Joseph Loscalzo, Yi Yang (2019) Visualizing RNA dynamics in live cells with bright and stable fluorescent RNAs, Nature Biotechnology 37(11), p. 1287-1293, pubmed,

Posted in: Publication

Year 2018

 1. Shu Shan Gao, Nathchar Naowarojna, Ronghai Cheng, Xueting Liu, Pinghua Liu (2018) Recent examples of α-ketoglutarate-dependent mononuclear non-haem iron enzymes in natural product biosyntheses, Natural Product Reports 35(8), p. 792-837, pubmed,

 2. Gaoqun Hua, Yiling Hu, Chunyu Yang, Dazhi Liu, Zhuo Mao, Lixin Zhang, Yan Zhang (2018) Characterization of santalene synthases using an inorganic pyrophosphatase coupled colorimetric assay, Analytical Biochemistry 547, p. 26-36, url,

 3. Ying Wen, Li Xin Zhang (2018) [Avermectins, intelligently made in China]., Yi chuan = Hereditas 40(10), p. 888-899

 4. Yurong Xu, Guoqing Tan, Meilan Ke, Jie Li, Yaqian Tang, Sitong Meng, Jingjing Niu, Yansheng Wang, Ruihua Liu, Hang Wu, Linquan Bai, Lixin Zhang, Buchang Zhang (2018) Enhanced lincomycin production by co-overexpression of metK1 and metK2 in Streptomyces lincolnensis, Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology 45(5), p. 345-355, pubmed,

 5. Nathchar Naowarojna, Pei Huang, Yujuan Cai, Heng Song, Lian Wu, Ronghai Cheng, Yan Li, Shu Wang, Huijue Lyu, Lixin Zhang, Jiahai Zhou, Pinghua Liu (2018) In Vitro Reconstitution of the Remaining Steps in Ovothiol A Biosynthesis: C-S Lyase and Methyltransferase Reactions, Organic Letters 20(17), p. 5427-5430, pubmed,

 6. Jiaqian Cao, Yongpeng Yao, Keqiang Fan, Gaoyi Tan, Wensheng Xiang, Xuekui Xia, Shanshan Li, Weishan Wang, Lixin Zhang (2018) Harnessing a previously unidentified capability of bacterial allosteric transcription factors for sensing diverse small molecules in vitro, Science Advances 4(11), p. eaau4602, pubmed,

 7. Xiangyang Liu, Feng Xie, Leah B. Doughty, Qi Wang, Lixin Zhang, Xueting Liu, Yi Qiang Cheng (2018) Genomics-guided discovery of a new and significantly better source of anticancer natural drug FK228, Synthetic and Systems Biotechnology 3(4), p. 268-274, pubmed,

 8. Yongpeng Yao, Shanshan Li, Jiaqian Cao, Weiwei Liu, Fengxian Qi, Wensheng Xiang, Keqian Yang, Weishan Wang, Lixin Zhang (2018) A novel signal transduction system for development of uric acid biosensors, Applied Microbiology and Biotechnology 102(17), p. 7489-7497, pubmed,

Posted in: Publication

Year 2017

 1. Borja López-Pérez, Henry P. Pepper, Rong Ma, Benjamin J. Fawcett, Ashok D. Pehere, Qi Wei, Zengchun Ji, Steven W. Polyak, Huanqin Dai, Fuhang Song, Andrew D. Abell, Lixin Zhang, Jonathan H. George (2017) Biosynthetically Guided Structure–Activity Relationship Studies of Merochlorin A, an Antibiotic Marine Natural Product, ChemMedChem 12(23), p. 1969-1976, pubmed,

 2. Na Yang, Chaomin Sun, Lixin Zhang, Jianguo Liu, Fuhang Song (2017) Identification and analysis of novel inhibitors against NS3 Helicase and NS5B RNA-dependent RNA polymerase from hepatitis C virus 1b (Con1), Frontiers in Microbiology 8(NOV), p. 2153, pubmed,

 3. Shanshan Li, Li Zhou, Yongpeng Yao, Keqiang Fan, Zilong Li, Lixin Zhang, Weishan Wang, Keqian Yang (2017) A platform for the development of novel biosensors by configuring allosteric transcription factor recognition with amplified luminescent proximity homogeneous assays, Chemical Communications 53(1), p. 99-102, url,

 4. Jun Qi, Bo Zhao, Peipei Zhao, Airong Jia, Yonggang Zhang, Xin Liu, Changheng Liu, Lixin Zhang, Xuekui Xia (2017) Isolation and characterization of antiangiogenesis compounds from the fungus Aspergillus terreus associated with Apostichopus japonicus using zebrafish assay, Natural Product Communications 12(2), p. 261-262, url,

 5. Wenni He, Yao Li, Yuejie Qin, Xiaomei Tong, Zhijun Song, Yu Zhao, Ran Wei, Li Li, Huanqin Dai, Wenzhao Wang, Houwei Luo, Xin Ye, Lixin Zhang, Xueting Liu (2017) New cryptotanshinone derivatives with anti-influenza A virus activities obtained via biotransformation by Mucor rouxii, Applied Microbiology and Biotechnology 101(16), p. 6365-6374, pubmed,

 6. Miaomiao Liu, Tanja Grkovic, Xueting Liu, Jianying Han, Lixin Zhang, Ronald J. Quinn (2017) A systems approach using OSMAC, Log P and NMR fingerprinting: An approach to novelty, Synthetic and Systems Biotechnology 2(4), p. 276-286, pubmed,

 7. Mei Liu, Pei Huang, Qian Wang, Biao Ren, Ayokunmi Oyeleye, Miaomiao Liu, Jingyu Zhang, Xiaolin Li, Xiaoping Zhang, Lixin Zhang, Xueting Liu (2017) Synergistic antifungal indolecarbazoles from Streptomyces sp. CNS-42 associated with traditional Chinese medicine Alisma orientale, Journal of Antibiotics 70(5), p. 715-717, pubmed,

 8. Qiang Gao, Gao Yi Tan, Xuekui Xia, Lixin Zhang (2017) Learn from microbial intelligence for avermectins overproduction, Current Opinion in Biotechnology 48, p. 251-257, pubmed,

 9. Jian Zhang, Sanshan Wang, Qi Wei, Qianqian Guo, Yingjie Bai, Shaoqiang Yang, Fuhang Song, Lixin Zhang, Xiaoguang Lei (2017) Synthesis and biological evaluation of Aspergillomarasmine A derivatives as novel NDM-1 inhibitor to overcome antibiotics resistance, Bioorganic and Medicinal Chemistry 25(19), p. 5133-5141, pubmed,

 10. Wei Qiu, Biao Ren, Huanqin Dai, Lixin Zhang, Qiong Zhang, Xuedong Zhou, Yuqing Li (2017) Clotrimazole and econazole inhibit Streptococcus mutans biofilm and virulence in vitro, Archives of Oral Biology 73, p. 113-120, pubmed,

 11. Junjie Han, Congcong Liu, Li Li, Hui Zhou, Li Liu, Li Bao, Qian Chen, Fuhang Song, Lixin Zhang, Erwei Li, Ling Liu, Yunfei Pei, Cheng Jin, Yanfen Xue, Wenbing Yin, Yanhe Ma, Hongwei Liu (2017) Decalin-Containing Tetramic Acids and 4-Hydroxy-2-pyridones with Antimicrobial and Cytotoxic Activity from the Fungus Coniochaeta cephalothecoides Collected in Tibetan Plateau (Medog), Journal of Organic Chemistry 82(21), p. 11474-11486, pubmed,

 12. Yuying Zhu, Pei Huang, Na Yang, Rui Liu, Xueting Liu, Huanqin Dai, Lixin Zhang, Fuhang Song, Chaomin Sun (2017) Establishment and application of a high throughput screening system targeting the interaction between HCV internal ribosome entry site and human eukaryotic translation initiation factor 3, Frontiers in Microbiology 8(MAY), p. 977, pubmed,

 13. Jing Liu, Yunfu Chen, Weiwei Wang, Min Ren, Panpan Wu, Yansheng Wang, Changrun Li, Lixin Zhang, Hang Wu, David T. Weaver, Buchang Zhang (2017) Engineering of an Lrp family regulator SACE_Lrp improves erythromycin production in Saccharopolyspora erythraea, Metabolic Engineering 39, p. 29-37, pubmed,

 14. Yi Jin, Guojuan Gan, Xiaoyun Yu, Dongdong Wu, Li Zhang, Na Yang, Jiadan Hu, Zhiheng Liu, Lixin Zhang, Huachang Hong, Xiaoqing Yan, Yan Liang, Linxian Ding, Yonglong Pan (2017) Isolation of Viable but Non-culturable Bacteria from Printing and Dyeing Wastewater Bioreactor Based on Resuscitation Promoting Factor, Current Microbiology 74(7), p. 787-797, pubmed,

 15. Xinjun Zhang, Hongtao He, Rong Ma, Zengchun Ji, Qi Wei, Huanqin Dai, Lixin Zhang, Fuhang Song (2017) Madurastatin B3, a rare aziridine derivative from actinomycete Nocardiopsis sp. LS150010 with potent anti-tuberculosis activity, Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology 44(4-5), p. 589-594, pubmed,

 16. Jing Liu, Jie Li, Hong Dong, Yunfu Chen, Yansheng Wang, Hang Wu, Changrun Li, David T. Weaver, Lixin Zhang, Buchang Zhang (2017) Characterization of an Lrp/AsnC family regulator SCO3361, controlling actinorhodin production and morphological development in Streptomyces coelicolor, Applied Microbiology and Biotechnology 101(14), p. 5773-5783, pubmed,

 17. Mattheos Koffas, Qiang Gao, Lixin Zhang (2017) Introduction to the Special Issue: “Arnold Demain – Industrial microbiologist extraodinaire”, Synthetic and Systems Biotechnology 2(1), p. 1,

 18. Richard H. Baltz, Erick Vandamme, Lixin Zhang, Ramon Gonzalez (2017) Introduction to the Special Issue: “Arnold Demain—Industrial Microbiologist Extraordinaire”, Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology 44(4-5), p. 503,

Posted in: Publication

Year 2016

 1. Xing Chen, Biao Ren, Ming Chen, Quanxin Wang, Lixin Zhang, Guiying Yan (2016) NLLSS: Predicting Synergistic Drug Combinations Based on Semi-supervised Learning, PLoS Computational Biology 12(7), p. e1004975, pubmed,

 2. Hang Wu, Yansheng Wang, Li Yuan, Yongrong Mao, Weiwei Wang, Lin Zhu, Panpan Wu, Chengzhang Fu, Rolf Müller, David T. Weaver, Lixin Zhang, Buchang Zhang (2016) Inactivation of SACE_3446, a TetR family transcriptional regulator, stimulates erythromycin production in Saccharopolyspora erythraea, Synthetic and Systems Biotechnology 1(1), p. 39-46, pubmed,

 3. Kai Wang, Li Bao, Ke Ma, Wei Qi, Fuhang Song, Yijian Yao, Wenbing Yin, Lixin Zhang, Ying Huang, Junjie Han, Hongwei Liu (2016) Bioactive Spirobisnaphthalenes and Lactones from a Cup Fungus Plectania sp. Collected in the Tibet Plateau Region, European Journal of Organic Chemistry 2016(25), p. 4338-4346, url,

 4. Wenni He, Miaomiao Liu, Xiaolin Li, Xiaoping Zhang, Wael M. Abdel-Mageed, Li Li, Wenzhao Wang, Jingyu Zhang, Jianying Han, Huanqin Dai, Ronald J. Quinn, Hung wen Liu, Houwei Luo, Lixin Zhang, Xueting Liu (2016) Fungal biotransformation of tanshinone results in [4+2] cycloaddition with sorbicillinol: evidence for enzyme catalysis and increased antibacterial activity, Applied Microbiology and Biotechnology 100(19), p. 8349-8357, pubmed,

 5. Mara Baldry, Anita Nielsen, Martin S. Bojer, Yu Zhao, Cathrine Friberg, Dan Ifrah, Nina Glasser Heede, Thomas O. Larsen, Hanne Frøkiær, Dorte Frees, Lixin Zhang, Huanqin Dai, Hanne Ingmer (2016) Norlichexanthone reduces virulence gene expression and biofilm formation in Staphylococcus aureus, PLoS ONE 11(12), p. e0168305, pubmed,

 6. Hang Wu, Weiwei Li, Chen Xin, Congming Zhang, Yansheng Wang, Shaohua Ren, Min Ren, Wei Zhao, Li Yuan, Zhongdong Xu, Hualing Yuan, Ming Geng, Lixin Zhang, David T. Weaver, Buchang Zhang (2016) In vivo investigation to the macrolide-glycosylating enzyme pair DesVII/DesVIII in Saccharopolyspora erythraea, Applied Microbiology and Biotechnology 100(5), p. 2257-2266, pubmed,

 7. Joseph Scott Zarins-Tutt, Tania Triscari Barberi, Hong Gao, Andrew Mearns-Spragg, Lixin Zhang, David J. Newman, Rebecca Jane Miriam Goss (2016) Prospecting for new bacterial metabolites: A glossary of approaches for inducing, activating and upregulating the biosynthesis of bacterial cryptic or silent natural products, Natural Product Reports 33(1), p. 54-72, pubmed,

 8. Lixin Zhang (2016) Uprising of synthetic and systems biotechnology, Synthetic and Systems Biotechnology 1(1), p. 1, pubmed,

 9. Yaojun Tong, Mei Liu, Yu Zhang, Xueting Liu, Ren Huang, Fuhang Song, Huanqin Dai, Biao Ren, Nuo Sun, Gang Pei, Jiang Bian, Xin Ming Jia, Guanghua Huang, Xuyu Zhou, Shaojie Li, Buchang Zhang, Takashi Fukuda, Hiroshi Tomoda, Satoshi Ōmura, Richard D. Cannon, Richard Calderone, Lixin Zhang (2016) Beauvericin counteracted multi-drug resistant Candida albicans by blocking ABC transporters, Synthetic and Systems Biotechnology 1(3), p. 158-168, pubmed,

 10. Pei Huang, Feng Xie, Biao Ren, Qian Wang, Jian Wang, Qi Wang, Wael M. Abdel-Mageed, Miaomiao Liu, Jianying Han, Ayokunmi Oyeleye, Jinzhao Shen, Fuhang Song, Huanqin Dai, Xueting Liu, Lixin Zhang (2016) Anti-MRSA and anti-TB metabolites from marine-derived Verrucosispora sp. MS100047, Applied Microbiology and Biotechnology 100(17), p. 7437-7447, pubmed,

 11. Fuhang Song, Hongtao He, Rong Ma, Xue Xiao, Qi Wei, Qinqin Wang, Zengchun Ji, Huanqin Dai, Lixin Zhang, Robert J. Capon (2016) Structure revision of the Penicillium alkaloids haenamindole and citreoindole, Tetrahedron Letters 57(34), p. 3851-3852, url,

 12. Jinsong Chen, Mei Liu, Lixin Zhang (2016) Avermectin, from winning the Nobel Prize to "innovation in China", Wei sheng wu xue bao = Acta microbiologica Sinica 56(3), p. 543-558

 13. Wen Ru Li, Qing Shan Shi, Huan Qin Dai, Qing Liang, Xiao Bao Xie, Xiao Mo Huang, Guang Ze Zhao, Li Xin Zhang (2016) Antifungal activity, kinetics and molecular mechanism of action of garlic oil against Candida albicans, Scientific Reports 6, p. 22805, pubmed,

 14. Wael M. Abdel-Mageed, Nadia H. Mohamed, Miaomiao Liu, Ali A. El-Gamal, Omer A. Basudan, Mady Ahmed Ismail, Ronald J. Quinn, Xueting Liu, Lixin Zhang, Ahmed A.M. Shoreit (2016) Lipoxygenase inhibitors from the latex of Calotropis Procera, Archives of Pharmacal Research, p. 1-9, pubmed,

 15. Mingxun Wang, Jeremy J. Carver, Vanessa V. Phelan, Laura M. Sanchez, Neha Garg, Yao Peng, Don Duy Nguyen, Jeramie Watrous, Clifford A. Kapono, Tal Luzzatto-Knaan, Carla Porto, Amina Bouslimani, Alexey V. Melnik, Michael J. Meehan, Wei Ting Liu, Max Crüsemann, Paul D. Boudreau, Eduardo Esquenazi, Mario Sandoval-Calderón, Roland D. Kersten, Laura A. Pace, Robert A. Quinn, Katherine R. Duncan, Cheng Chih Hsu, Dimitrios J. Floros, Ronnie G. Gavilan, Karin Kleigrewe, Trent Northen, Rachel J. Dutton, Delphine Parrot, Erin E. Carlson, Bertrand Aigle, Charlotte F. Michelsen, Lars Jelsbak, Christian Sohlenkamp, Pavel Pevzner, Anna Edlund, Jeffrey McLean, Jörn Piel, Brian T. Murphy, Lena Gerwick, Chih Chuang Liaw, Yu Liang Yang, Hans Ulrich Humpf, Maria Maansson, Robert A. Keyzers, Amy C. Sims, Andrew R. Johnson, Ashley M. Sidebottom, Brian E. Sedio, Andreas Klitgaard, Charles B. Larson, Cristopher A.P. Boya, Daniel Torres-Mendoza, David J. Gonzalez, Denise B. Silva, Lucas M. Marques, Daniel P. Demarque, Egle Pociute, Ellis C. O'Neill, Enora Briand, Eric J.N. Helfrich, Eve A. Granatosky, Evgenia Glukhov, Florian Ryffel, Hailey Houson, Hosein Mohimani, Jenan J. Kharbush, Yi Zeng, Julia A. Vorholt, Kenji L. Kurita, Pep Charusanti, Kerry L. McPhail, Kristian Fog Nielsen, Lisa Vuong, Maryam Elfeki, Matthew F. Traxler, Niclas Engene, Nobuhiro Koyama, Oliver B. Vining, Ralph Baric, Ricardo R. Silva, Samantha J. Mascuch, Sophie Tomasi, Stefan Jenkins, Venkat Macherla, Thomas Hoffman, Vinayak Agarwal, Philip G. Williams, Jingqui Dai, Ram Neupane, Joshua Gurr, Andrés M.C. Rodríguez, Anne Lamsa, Chen Zhang, Kathleen Dorrestein, Brendan M. Duggan, Jehad Almaliti, Pierre Marie Allard, Prasad Phapale, Louis Felix Nothias, Theodore Alexandrov, Marc Litaudon, Jean Luc Wolfender, Jennifer E. Kyle, Thomas O. Metz, Tyler Peryea, Dac Trung Nguyen, Danielle VanLeer, Paul Shinn, Ajit Jadhav, Rolf Müller, Katrina M. Waters, Wenyuan Shi, Xueting Liu, Lixin Zhang, Rob Knight, Paul R. Jensen, Bernhard Palsson, Kit Pogliano, Roger G. Linington, Marcelino Gutiérrez, Norberto P. Lopes, William H. Gerwick, Bradley S. Moore, Pieter C. Dorrestein, Nuno Bandeira (2016) Sharing and community curation of mass spectrometry data with Global Natural Products Social Molecular Networking, Nature Biotechnology 34(8), p. 828-837, pubmed,

 16. Wenni He, Miaomiao Liu, Pei Huang, Wael M. Abdel-Mageed, Jianying Han, Jeramie D. Watrous, Don D. Nguyen, Wenzhao Wang, Fuhang Song, Huanqin Dai, Jingyu Zhang, Ronald J. Quinn, Tanja Grkovi, Houwei Luo, Lixin Zhang, Xueting Liu (2016) Discovery of tanshinone derivatives with anti-MRSA activity via targeted bio-transformation, Synthetic and Systems Biotechnology 1(3), p. 187-194, pubmed,

 17. Miaomiao Liu, Tanja Grkovic, Lixin Zhang, Xueting Liu, Ronald J. Quinn (2016) A model to predict anti-tuberculosis activity: Value proposition for marine microorganisms, Journal of Antibiotics 69(8), p. 594-599, pubmed,

 18. Wael M. Abdel-Mageed, Soad A.L. Bayoumi, Lamya H. Al-Wahaibi, Li Li, Hanaa M. Sayed, Mohamed S.A. Abdelkader, Ali A. El-Gamal, Mei Liu, Jingyu Zhang, Lixin Zhang, Xueting Liu (2016) Noncyanogenic Cyanoglucoside Cyclooxygenase Inhibitors from Simmondsia chinensis, Organic Letters 18(8), p. 1728-1731, pubmed,

 19. Jinsong Chen, Jin Miao, Mei Liu, Xueting Liu, Lianqun Bao, Yuguo Jiang, Deming Wang, Qing Zhang, Lixin Zhang (2016) Different fates of avermectin and artemisinin in China, Science China Life Sciences 59(6), p. 634-636, pubmed,

 20. Jinsong Chen, Mei Liu, Xueting Liu, Jin Miao, Chengzhang Fu, Heyong Gao, Rolf Müller, Qing Zhang, Lixin Zhang (2016) Interrogation of Streptomyces avermitilis for efficient production of avermectins, Synthetic and Systems Biotechnology 1(1), p. 7-16, pubmed,

 21. Biao Tang, Feng Xie, Wei Zhao, Jian Wang, Shengwang Dai, Huajun Zheng, Xiaoming Ding, Xufeng Cen, Haican Liu, Yucong Yu, Haokui Zhou, Yan Zhou, Lixin Zhang, Michael Goodfellow, Guo Ping Zhao (2016) A systematic study of the whole genome sequence of Amycolatopsis methanolica strain 239T provides an insight into its physiological and taxonomic properties which correlate with its position in the genus, Synthetic and Systems Biotechnology 1(3), p. 169-186,

Posted in: Publication

Year 2015

 1. Wupeng Yan, Heng Song, Fuhang Song, Yisong Guo, Cheng-Hsuan Wu, Ampon Sae Her, Yi Pu, Shu Wang, Nathchar Naowarojna, Andrew Weitz, Michael P. Hendrich, Catherine E. Costello, Zhang L*, Pinghua Liu*, and Yan Jessie Zhang*. 2015. Endoperoxide Formation Catalyzed by FtmOx1, an α-Ketoglutarate-dependent Mononuclear Non-heme Iron Enzyme. Nature, 527, 539–543.
 2. Bai C, Zhang Y, Zhao X, Hu Y, Xiang S, Miao J, Lou C*, Zhang L*. 2015. Exploiting a precise design of universal synthetic modular regulatory elements to unlock the microbial natural products in Streptomyces. Proc Natl Acad Sci U S A. 112 (39), 12181-6.
 3. Wang F, Wang Y, Ji J, Zhou Z, Yu J, Zhu H, Su Z, Zhang L*, Zheng J*. 2015. Structural and Functional Analysis of the Loading Acyltransferase from Avermectin Modular Polyketide Synthase. ACS Chem Biol. 10(4):1017-25
 4. Mohamed NH, Liu M, Abdel-Mageed WM, Alwahibi LH, Dai H, Ismail MA, Badr G, Quinn RJ, Liu X*, Zhang L*, Shoreit AA*. 2015. Cytotoxic cardenolides from the latex of Calotropis procera. Bioorg Med Chem Lett. 25(20):4615-20.
 5. Romero C. A., Grkovic T., Han J., Zhang L, French J. R. J., Kurtboke D. I., and Quinn R. J.*. 2015. NMR fingerprints, an integrated approach to uncover the unique components of the drug-like natural product metabolome of termite gut-associated Streptomyces species, RSC Adv. 5, 104524-104534.
 6. Wu Yu’e, Min Fangui, Pan Jinchun, Wang Jing, Yuan Wen, Zhang* Yu, Huang* Ren, and Zhang* Lixin. Systemic Candida parapsilosis Infection Model in Immunosuppressed ICR Mice and Assessing the Antifungal Efficiency of Fluconazole, Veterinary medicine international 2015, 1-7.
 7. Na Yang, Zhang L, Chaomin Sun. 2015. Algoriella xinjiangensis gen. nov., sp. nov., a new psychrotoleran bacterium of the family Flavobacteriaceae. Antonie van Leeuwenhoek, International Journal of General and Molecular Microbiology. 108:1107–1116.
 8. Tong, Yaojun; Charusanti, Pep; Zhang L, Weber, Tilmann; Lee, Sang Yup*. 2015. CRISPR-Cas9 based engineering of actinomycetal genomes. ACS Synthetic Biology. 4(9):1020-9.
 9. Lin, J., Nishino, K., Roberts, M. C., Tolmasky, M., Aminov, R. I., and Zhang L*, eds. (2015). Mechanisms of Antibiotic Resistance. Lausanne: Frontiers Media. doi: 10.3389/978-2-88919-526-8
 10. Zhang XM, Guo H, Li ZS, Song FH, Dai HQ, Zhang L*, Wang JG*. 2015. Synthesis and evaluation of isatin-b-thiosemicarbazones as novel agents against antibiotic-resistant Gram-positive bacterial species. European b-thiosemicarbazones as novel agents against antibiotic-resistant Gram-positive bacterial species. European Journal of Medicinal Chemistry 101: 419-430.
 11. Chakraborty S, Ghosh M, Chakraborti S, Jana S, Sen KK, Kokare C, Zhang L. (2015) Biosurfactant produced from Actinomycetes nocardiopsis A17: Characterization and its biological evaluation. Int J Biol Macromol. 16:405-412.
 12. Cui J, Ren B, Tong Y, Dai H, Zhang L*. 2015. Synergistic combinations of antifungals and anti-virulence agents to fight against Candida albicans. Virulence. 6(4):362-71.
 13. Mao Yongrong Wu Hang, Chen Meng, Pan Hui, Huang Xunduan, Ren Min, Wu Hao, Li Jiali, Xu Zhongdong,
 14. Yuan Hualing, Geng Ming, Weaver David T., Zhang L*, Zhang Buchang*. (2015) Capturing the target genes of BldD in Saccharopolyspora erythraea using improved genomic SELEX method, Appl. Microbiol. Biotechnol. 99, 2683-2692
 15. Lin Jun, Nishino Kunihiko, Roberts Marilyn C, Tolmasky Marcelo, Aminov Rustam I, Zhang L*. (2015) Mechanisms of antibiotic resistance, Frontiers in microbiology 6, 34.
 16. Chakraborty Samrat, Ghosh Mandakini, Chakraborti Srijita, Jana Sougata, Sen Kalyan Kumar, Kokare Chandrakant, and Zhang L*. (2015) Biosurfactant produced from Actinomycetes nocardiopsis A17: Characterization and its biological evaluation, International journal of biological macromolecules 79, 405- 412.
 17. Pengwei Li, Jine Li, Zhengyan Guo, Wei Tang, Jianshan Han, Xiangxi Meng, Tingting Hao, Yaxin Zhu, Zhang L, Yihua Chen, 2015, An efficient blue-white screening based gene inactivation system for Streptomyces, Applied Microbiology and Biotechnology, 99, 4, 1923.
 18. Xie F, Dai S, Shen J, Ren B, Huang P, Wang Q, Liu X, Zhang B, Dai H*, Zhang L*. 2015. A new salicylate synthase AmS is identified for siderophores biosynthesis in Amycolatopsis methanolica 239T. Appl Microbiol Biotechnol. 99:5895–5905
 19. Han J, Zhang J, He W, Huang P, Oyeleye A, Liu X*, Zhang L*. 2015. Bioassay-guided identification of bioactive molecules from traditional Chinese medicines.Methods Mol Biol. 1263:187-96.
 20. Xiao-Yun Yu, Li Zhang, Biao Ren, Na Yang, Mei Liu, Xue-Ting Liu, Zhang L* and Lin-Xian Ding*. 2015. Arthrobacter liuii sp. nov., resuscitated from Xinjiang desert soil. Int J Syst Evol Microbiol 65: 896-901
 21. Na Yang,Lixin Zhang,Chaomin Sun, 2015, Algoriella xinjiangensis gen. nov., sp. nov., a new psychrotolerant bacterium of the family Flavobacteriaceae. Antonie van Leeuwenhoek Pub Date : 2015-08-28 , DOI: 10.1007/s10482-015-0564-6
 22. Jingyu Zhang,Jianying Han,Ayokunmi Oyeleye,Miaomiao Liu,Xueting Liu,Lixin Zhang, 2015, Extraction methods of natural products from Traditional Chinese medicines. Methods in molecular biology (Clifton, N.J.) Pub Date : 2015-01-27 ,DOI:10.1007/978-1-4939-2269-7_14
 23. Jianying Han,Jingyu Zhang,Wenni He,Pei Huang,Ayokunmi Oyeleye,Xueting Liu,Lixin Zhang, 2015, Bioassay-guided identification of bioactive molecules from traditional Chinese medicines. Methods in molecular biology (Clifton, N.J.) Pub Date : 2015-01-27 ,DOI:10.1007/978-1-4939-2269-7_15
Posted in: Publication

Year 2014

 1. Kyrpides Nikos C, Zhang Lixin, Klenk Hans-Peter. (2014) Genomic encyclopedia of bacteria and archaea: sequencing a myriad of type strains. PLoS biology 12(8):e1001920. IF=12.807
 2. Zhang HM, Dai H, Hanson PJ, Li H, Guo H, Ye X, Hemida MG, Wang L, Tong Y, Qiu Y, Liu S, Wang F, Song F, Zhang B, Wang JG, Zhang LX, Yang D. Antiviral Activity of an Isatin Derivative via Induction of PERK-Nrf2-Mediated Suppression of Cap-Independent Translation. ACS Chem Biol. 2014 18;9(4):1015-24. IF=5.44
 3. Wu Hang, Chen Meng, Mao Yongrong, Li Weiwei, Liu Jingtao, Huang Xunduan, Zhou Ying, Ye Bang-Ce, Zhang Lixin, David T Weaver, Zhang Buchang*. (2014) Dissecting and engineering of the TetR family regulator SACE_7301 for enhanced erythromycin production in Saccharopolyspora erythraea. Microbial Cell Factories,13(1):158-169 IF=4.566
 4. Ren Biao, Dai Huanqin, Pei Gang, Tong Yaojun, Zhuo Ying, Yang Na, Su Mengyi, Huang Pei, Yang Yuzhuo, Zhang Lixin*. (2014) ABC transporters coupled with the elevated ergosterol contents contribute to the azole resistance and amphotericin B susceptibility. Appl Microbiol Biotechnol Jan 17. IF=4.138
 5. Chen Xing#, Ren Biao#, Chen Ming, Liu Mingxi, Ren Wei, Wang Quanxin, Zhang Lixin, Yan Guiying. (2014) ASDCD: Antifungal Synergistic Drug Combination Database. PLoS ONE 9(1): e86499. doi:10.1371/journal.pone.0086499 IF=4.015
 6. Guo Hui, Ren Biao, Dai Huanqin, Dai Shengwang, Zhang Yuhan, Liu Yingmei, Cao Bin, Zhang Lixin*. (2014) Reversal of meticillin resistance in Staphylococcus aureus by the anthelmintic avermectin. International journal of antimicrobial agents.44(3):274-279 IF=4.141
 7. Chen X, Ren B, Chen M, Liu M-X, Ren W, Wang Q, Zhang L, Yan G. 2014. ASDCD: Antifungal Synergistic Drug Combination Database. PLoS ONE 9(1): e86499. doi:10.1371/journal.pone.0086499.IF=3.73
 8. Song F, Ren B, Chen C, Yu K, Liu X, Zhang Y, Yang N, He H, Liu X, Dai H, Zhang L*. 2014. Three new sterigmatocystin analogues from marine-derived fungus Aspergillus versicolor MF359. Appl Microbiol Biotechnol. 2014 Jan 24. [Epub ahead of print]IF=3.61
 9. Miaomiao Liu, Wael M. Abdel-Mageed, Biao Ren, Wenni He, Pei Huang, Xiaolin Li, Krishna Bolla, HuiGuo, Caixia Chen, Fuhang Song, Huanqin Dai, TanjaGrkovic, Xiaoping Zhang,* Xueting Liu,* Li-Xin Zhang*. 2014. AntitubercularPluramycins from Endophytic Streptomyces sp. Y3111. Applied Microbiology and Biotechnology [Epub ahead of print].IF=3.61
 10. Abdel-Mageed Wael M, Bayoumi Soad A H, Chen Caixia, Vavricka Christopher J, Li Li, Malik Ajamaluddin, Dai Huanqin, Song Fuhang, Wang Luoqiang, Zhang Jingyu, George F Gao, Lv Yali, Liu Lihong, Liu Xueting, Sayed Hanaa M, Zhang Lixin *. (2014) Benzophenone C-glucosides and gallotannins from mango tree stem bark with broad-spectrum anti-viral activity. Bioorganic & medicinal chemistry,April 1, 22(7): 2236-2243 IF=3.205
 11. Wu Panpan, Pan Hui, Zhang Congming, Wu Hang, Yuan Li, Huang Xuanduan, Zhou Ying, Ye Bang-ce, Weaver David T, Zhang Lixin, Zhang Buchang. (2014) SACE_3986, a TetR family transcriptional regulator, negatively controls erythromycin biosynthesis in Saccharopolyspora erythraea. J Ind Microbiol Biotechnol. 41(7):1159-1167 IF=2.873
 12. Yang Na, Ren Biao, Liu Zhiheng, Dai Huanqin, Wang Jian, Zhou Yuguang, Song Fuhang* and Zhang Lixin*. (2014) Salinibacillus xinjiangensis sp. nov., a halophilic bacterium from a hypersaline lake. Int J Syst Evol Microbiol 64, 27–32, DOI 10.1099/ijs.0.053306-0 IF=2.632
 13. Liu Mei #, Zhang Li#, Ren Biao, Yang Na, Yu Xiaoyun, Wang Jian, Ding Linxian, Liu Xueting, Liu Zhiheng, Michael Goodfellow and Zhang Lixin*. (2014) Prauserella shujinwangiisp. nov., from a desert Environment. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 64:3833–3837 IF=2.632
 14. Yu Xiaoyun#, Zhang Li# , Ren Biao, Yang Na, Liu Mei, Liu Xueting, Zhang Lixin, Ding Linxian . (2014) Arthrobacter liuii sp. nov., resuscitated from 1 Xinjiang desert soil. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology. IF=2.632
 15. Vikramjeet Singh#, Amita Nand#, Chen Caixia, Li Zhipeng, Li Sheng-Jie, Songbai Wang, Yang Mo, Alejandro Merino, Zhang Lixin and Zhu Jingsong*. (2014) Echinomycin, a Potential Binder of FKBP12, Shows Minor Effect on Calcineurin Activity. Journal of biomolecular screening Oct19(9):1275-81 doi: 10.1177/1087057114544742 IF=2.107
 16. Li Xiaolin, Huang Pei, Wang Qian, Xiao Lie, Liu Miaomiao, Krishna Bolla, Zhang Bo, Zheng Linyong, Gan Bingcheng, Liu Xueting, Zhang Lixin and Zhang Xiaoping*. (2014) Staurosporine from the endophytic Streptomyces sp. strain CNS-42 acts as a potential biocontrol agent and growth elicitor in cucumber. Antonie van Leeuwenhoek106:515-525 IF=2.072
 17. Xu Xiuli, Yin Liyuan, Gao Junhai, Gao Lijie and Song Fuhang.(2014) Antifungal Bromophenols from Marine Red Alga Symphyocladia latiuscula.Chemistry & Biodiversity 11:807-811 IF=1.957
 18. ZhuoYing, Zhang Tao, Wang Qi, Cruz-Morales P, Zhang B, Liu M, Barona-Gómez F, Zhang Lixin*. (2014) Synthetic biology of avermectin for production improvement and structure diversification. Biotechnology Journal. 9(3) :316-325.
 19. Ying Zhuo,Tao Zhang,Qi Wang,Pablo Cruz-Morales,Buchang Zhang,Mei Liu,Francisco Barona-Gómez,Lixin Zhang, 2014, Synthetic biology of avermectin for production improvement and structure diversification. Biotechnology Journal ( IF 3.543 ) Pub Date : 2014-01-31 , DOI: 10.1002/biot.201200383
Back to Top